Obsah

Mesto odstraňuje poškodené dreviny, do poriadku dáva aj park na sídlisku Pod hájom

Typ: ostatné
Mesto odstraňuje poškodené dreviny, do poriadku dáva aj park na sídlisku Pod hájomZlý zdravotný stav, potenciálne ohrozenie zdravia či majetku občanov, zahustená výsadba znižujúca svetelnosť bytov. Aj to sú faktory, ktoré zohľadňujú pracovníci referátu životného prostredia pri posudzovaní stavu drevín na území mesta.

Zdravotný stav drevín, ale aj iné činitele hodnotia pracovníci referátu životného prostredia priebežne počas celého roka. Niektoré podnety posudzujú z dlhodobého hľadiska, kedy skúmajú stav dreviny v rôznych ročných obdobiach, ku niektorým návrhom zas prizývajú odborníka - arboristu. Každá jedna žiadosť o výrub však musí byť riadne odôvodnená. Padanie listov ani znížený signál na satelite medzi ne nepatria. „Odstraňujú sa tie dreviny, ktoré sú v zlom zdravotnom stave. Teda sú preschnuté, príliš staré, majú malú pravdepodobnosť prežitia z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v tesnej blízkosti bytových či nebytových priestorov. Prípadne môže ísť o také dreviny, ktoré svojím koreňovým systémom narúšajú stabilitu stavieb či inžinierskych sietí,“ vysvetlila odborná referentka ochrany prírody a správy mestskej zelene Daniela Gašparová.

Ako dodala, výrub drevín sa vykonáva v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. vždy v čase vegetačného pokoja mimo hniezdneho obdobia, teda od októbra do konca marca. Každý výrub je pritom povolený orgánom ochrany prírody. V prípade bezprostredného ohrozenia je podnet na výrub oznámený na Odbor životného prostredia Okresného úradu v Ilave. „V tomto roku sme sa zamerali na výrub niekoľkých stromov, ktoré museli byť odstránené zväčša pre zlý zdravotný stav. Ide napríklad o strom nad garážami v Parku J. B. Magina, tuje pri chodníku na starom mestskom cintoríne a tuje v Prejte, päť preschnutých stromov v parku, no odstránené boli aj niektoré stromy rastúce pri bytových domoch v rôznych častiach mesta. Zväčša šlo o dreviny, ktoré zasahovali do okien, prípadne boli vo veľmi zlom zdravotnom stave a mali zlé podmienky na rast,“ upresnila Daniela Gašparová. Ako dodala, za každý jeden odstránený strom musí mesto vykonať náhradnú výsadbu, ktorá je uvedená v každom výrubovom povolení.

V roku 2021 mesto Dubnica nad Váhom navýšilo bežný rozpočet v kapitole životné prostredie o 11 %. Finančné prostriedky sú určené najmä na údržbu a výsadbu novej zelene.

Pokiaľ má občan podnet na výrub dreviny rastúcej na mestskom pozemku, môže ho nahlásiť priamo na referát životného prostredia. Podnet bude posúdený a v prípade, že ide o relevantný dôvod, po splnení všetkých náležitostí v zmysle zákona dôjde k jej výrubu.

Pozornosť sa venuje aj parku pod základnou školou na sídlisku Pod hájom

Na zoznam rozsiahlej revitalizácie sa dostal aj park pod základnou školou na sídlisku Pod hájom. Rozvetvené husté kríky, v ktorých sa hromadil neporiadok, pôsobili zanedbane a neesteticky. Mesto sa preto rozhodlo pre zásadnejší orez kríkov, vďaka ktorému bude lokalita pôsobiť presvetlenejšie a bezpečnejšie. V úvode marca odstránili pracovníci technických služieb mesta z uvedenej lokality aj dva stromy. „Revitalizácia parku je naozaj žiadúca. Dva topole nachádzajúce sa v blízkosti komunikácie vedúcej k základnej škole sme museli odstrániť z dôvodu zlého zdravotného stavu,“ vysvetlila konateľka technických služieb mesta Vladimíra Klačanská. Ako dodala, prostredníctvom tejto úpravy chcú park zatraktívniť pre viacerých obyvateľov, rovnako chcú dosiahnuť aj to, že ľudia budú mať väčší záujem dbať na poriadok v ňom.

Orez podstupujú aj ihličnaté dreviny v meste

Námestie Alexandra Dubčeka, ale aj sídliská v meste zdobia ihličnaté dreviny, pričom v niektorých z hustých porastov sa často hromadil odpad. V rámci sídlisk tak borievky v najbližších týždňoch podstúpia orez zo spodnej časti tak, aby sa presvetľovacím rezom odstránili vyschnuté konáre.Okrem reprezentatívnej plochy na Námestí Alexandra Dubčeka pri mestskom úrade orez podstúpia aj plazivé borievky na sídliskách. Tie budú upravené tak, aby sa zachoval ich prirodzený pôdopokryvný charakter, zároveň odstránime aj výhonky zasahujúce do ciest a chodníkov,“ uviedol Juraj Prekop z referátu životného prostredia. Ako dodal, pri väčších rozrastenejších druhoch sa upraví aj ich výška.


Vytvorené: 10. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2021 08:59
Autor: Mária Badačová