Obsah

Mesto vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom

Typ: ostatné
Mesto vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Dubnica nad VáhomPredpokladaný termín nástupu novej hlavy Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom je 1. decembra 2022. Kandidáti na pozíciu musia spĺňať potrebné kvalifikačné predpoklady a požiadavky.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa §11 ods. 1 písm. c) a §12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej vyššie odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • splnenie podmienok podľa §39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania.

Okrem kvalifikačných predpokladov sa od kandidátov očakáva ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva, organizačné a riadiace schopnosti či spoľahlivosť a flexibilita.

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom zasielajú kandidáti tieto požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • úradne overené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti vydané zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná činnosť pedagogického zamestnanca,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle §15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle §16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Ide o prácu na hlavný pracovný pomer, pričom platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu svoju písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s potrebnými dokladmi doručovať do 11. novembra 2022 v zalepenej obálke na adresu Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, prípadne osobne do podateľne Mestského úradu v Dubnici nad Váhom. Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka ZUŠ – neotvárať!“

Kompletné znenie vyhlásenia výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky ZUŠ nájdete na tomto odkaze. 


Vytvorené: 28. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 28. 10. 2022 13:46
Autor: Mária Škvarová