Obsah

Na Nádražnej ulici sa rozšíri sieť kanalizácie i verejného vodovodu

Typ: ostatné
Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na Nádražnej uliciSúčasná sieť potrubí už kapacitne nevyhovuje požiadavkám a skutočnému odberu podnikateľských subjektov, technických služieb mesta ani záhradkárov, ktorí v tejto lokalite pôsobia. Problém by pri zákroku mohli mať aj hasiči.

Práce na rozšírení verejného vodovodu a kanalizácie na zhruba 200-metrovom úseku komunikácie začínajú na prelome mesiacov september a október. Hotové by mali byť približne do polovice novembra, na termín ukončenia prác však môžu mať vplyv poveternostné podmienky. Obyvateľov mesta i sídliace subjekty preto informujeme, že v uvedenom termíne bude na predmetnom úseku komunikácie čiastočne obmedzená doprava. Obmedzenie sa dotkne najmä časti Nádražnej ulice od čistiarne odpadových vôd po koniec komunikácie za sídlom technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Výraznejšie je doprava obmedzená hneď v prvý týždeň stavebných prác, teda od 29. 9. 2020 do 2. 10. 2020, kedy prebiehajú práce na pretlaku pod Lieskovský potok. Na obmedzenie upozorňuje adekvátne dočasné dopravné značenie.

Najzásadnejšou časťou prác bude pretlačenie potrubia popod Lieskovský potok. „Súčasťou tejto akcie sú výkopové práce, položenie splaškovej kanalizácie a jej napojenie na existujúcu vetvu kanalizácie a vybudovanie pripojenia pre jednotlivé firmy v tejto lokalite. Zároveň vybudujeme novú vetvu vodovodu s prípojkami pre tu sídliace spoločnosti. Podstatnou časťou prác bude vytvorenie pretlaku popod Lieskovský potok,“ vysvetlil Miloslav Šupák z referátu investičnej výstavby s tým, že po rozšírení týchto sietí prejde vodovodné potrubie do správy spoločnosti DNV ENERGO, a. s., kanalizáciu si prevezme Považská vodárenská spoločnosť, a. s.

Rozšírená sieť kanalizácie i verejného vodovodu bude svojimi parametrami adekvátne pokrývať potrebu sídliacich firiem, technických služieb mesta aj priľahlej záhradkárskej osady. „Keďže momentálne v tejto lokalite neexistuje kanalizačná sieť, splaškové vody všetkých subjektov sú odvádzané do žúmp. Vybudovaním novej siete kanalizácie a jej pripojením na centrálnu sieť, ktorá je napojená na čistiareň odpadových vôd, ubudnú komplikácie s vyprázdňovaním žúmp a ich prípadným presakovaním, čo má pozitívny ekologický dopad na prostredie. Pokiaľ ide o vodovod, ten síce vybudovaný je, avšak kapacitne nepostačuje. To môže byť problém nielen pre dostupnosť vody v jednotlivých firmách, ale najmä pre hasičský záchranný zbor, ak by potreboval v tejto lokalite zasahovať. Súčasťou nového potrubia budú aj štyri kusy požiarnych hydrantov,“ uzatvoril Miloslav Šupák.

Celková hodnota realizovaných prác presahuje 187-tisíc eur, pričom každý zo zainteresovaných subjektov znáša svoj podiel na uhradení nákladov súvisiacich s rozšírením siete kanalizácie a verejného vodovodu a vybudovaním prípojok. Zainteresovanými stranami sú ASFA – KDK, s. r. o., Meuble, s. r. o., ATS Europe, s. r. o., DNV ENERGO, a. s., a za technické služby mesta to bude mesto Dubnica nad Váhom. Realizátorom diela je na základe verejného obstarávania spoločnosť TRIM, s. r. o.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271


Vytvorené: 29. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2020 13:21
Autor: Mgr. Veronika Rezáková