Obsah

Na území mesta opätovne vznikli čierne skládky, mesto vyzýva na spoluprácu

Typ: ostatné
Minulý rok vynaložilo mesto Dubnica nad Váhom na odstránenie nelegálnych skládok odpadu zo svojho rozpočtu približne 15 tisíc eur.

Problémom s čiernymi skládkami čelí mesto Dubnica nad Váhom opätovne aj v roku 2019. Do apríla tohto roku zaevidovalo na svojom území štyri väčšie nelegálne skládky odpadu. V zmysle platnej legislatívy je mestská samospráva povinná zlikvidovať nezákonne umiestnený odpad v tom prípade, ak ide o komunálny a drobný stavebný odpad a nepodarí sa zistiť jeho pôvodca. Dôsledky takejto nezákonnej aktivity tak budú stáť mestský rozpočet ďalšie finančné prostriedky. „V tejto súvislosti prosíme obyvateľov mesta, aby nás neváhali informovať o akejkoľvek podozrivej aktivite, ktorú v spojitosti s čiernymi skládkami postrehnú. Každá užitočná informácia nám môže pomôcť odhaliť pôvodcov nelegálnych skládok a následne na nich aj preniesť finančnú a morálnu zodpovednosť za svoje konanie,“ vyzvala obyvateľov mesta vedúca Referátu životného prostredia mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Janka Beniaková. Ako doplnila, pokuta za nelegálne uloženie odpadu na čiernej skládke sa môže vyšplhať až ma sumu 1 500 eur.

Radnica sa aktuálne zaoberá odstránením štyroch čiernych skládok. „Na dvoch z nich je zhromaždený stavebný odpad, a to konkrétne v lokalitách ZVS a nad sídliskom Pod hájom pod vodárňou. Na ďalších dvoch skládkach; v lokalite ZŤS a v okolí železnice, je navezený objemný komunálny odpad v kombinácii s pneumatikami,“ priblížila ďalej situáciu vedúca Referátu životného prostredia. V prípade nezákonne umiestneného stavebného odpadu je povinnosť v zmysle zákona o odpadoch informovať Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Ilave, avšak skládky s nelegálnym komunálnym odpadom musí na svoje náklady zlikvidovať mesto v tom prípade, ak nedôjde k odhaleniu vinníka.

Vznik nelegálnych skládok je opakujúcim sa problémom, ktorý je možné odstrániť vzájomnou kooperáciou mesta a obyvateľov, ako aj zodpovedným prístupom k životnému prostrediu a svojmu okoliu. Finančné prostriedky, vynaložené na odstraňovanie opätovne vznikajúcich skládok, by mesto mohlo využiť na mnohé iné, pre obyvateľov prospešné účely. „Nakoľko mesto má veľký záujem, aby v daných lokalitách čierne skládky opätovne nevznikali, žiadame obyvateľov o pomoc, aby nezákonné umiestnenie odpadu bezodkladne ohlásili. Mnohé zo skládok vznikajú na súkromných pozemkoch, pričom vlastníci týchto nehnuteľností by mali vzniknutú skutočnosť mestu oznámiť čo najskôr,“ doplnila vedúca Referátu životného prostredia mesta Dubnica nad Váhom s tým, že štruktúra skládky zväčša prezradí, či je jej pôvodcom firma a jej podnikateľské aktivity, domácnosť počas veľkého upratovania alebo neprispôsobiví jednotlivci. O tom, kde takto nelegálne vyvezený odpad napokon skončí, rozhoduje jeho zloženie. Mesto sa však pri likvidovaní čiernych skládok snaží odpad v čo najvyššej možnej miere vytriediť a zhodnotiť, aby čo najmenšie množstvo skončilo na skládke. 

Každý obyvateľ mesta môže riešiť vývoz odpadu jeho odovzdaním v Zbernom dvore na Nádražnej ulici, ktorý je verejnosti k dispozícii každý deň v týždni okrem pondelka a nedele od 8.00 h. Zberný dvor prijíma všetky vytriedené druhy a zložky komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Komunálny bioodpad zo záhrad a zelene prijíma kompostovisko na Ulici športovcov. Podrobnejšie informácie o správnom odovzdávaní, triedení a narábaní s odpadom sú zverejnené na adrese tsmdubnica.sk. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s odpadovým hospodárstvom môže verejnosť kontaktovať priamo zamestnancov Mestského úradu v Dubnici nad Váhom alebo Technických služieb mesta.

Nelegálnu skládku odpadu možno nahlásiť telefonicky na Mestskej polícii na linke 159 alebo písomne na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom s presným uvedením lokality a typu odpadu, prípadne aj pripojením fotografie priamo z miesta. Za spoluprácu pri rýchlejšom riešení problému so skládkami ďakujeme.


Vytvorené: 10. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2019 14:24
Autor: vr