Obsah

Novoročný príhovor primátora mesta

Typ: ostatné
Novoročný príhovor primátora mestaOpäť nastal ten čas, kedy sa  starý rok  stretol s novým rokom a vzniká  priestor na zamyslenie ...

Vážení obyvatelia nášho mesta Dubnica nad Váhom!

Opäť nastal ten čas, kedy sa  starý rok  stretol s novým rokom a vzniká  priestor na zamyslenie, bilancovanie a hodnotenie, čo sa nám v uplynulom roku podarilo a naopak, čo by sme mali zlepšiť. Tak ako po minulé roky i dnes  je mojim želaním, aby sme všetci spoločne preniesli do nového roku iba to pozitívne čo sme dosiahli, aby sme sa vyvarovali chýb z minulosti a poučili sa z nich.

Jedným z pozitív, ktoré rád spomeniem, je skutočnosť, že hospodársky rast Slovenskej republiky pokračoval aj v roku 2017, čo sa reálne  odrazilo aj na mierne zvýšených príjmoch nášho mesta od štátu.

Ďalším pozitívom, ktoré ma veľmi teší je fakt, že už štvrtý rok za sebou má naše mesto schválený základný zákon mesta - rozpočet a nemusí tak vstupovať do nového roku v rozpočtovom provizóriu ako tomu bolo v minulosti  pred rokom 2014. Preto i dnes ďakujem väčšine súčasných poslancov za ich pragmatický prístup v prospech mesta, ale i vám obyvateľom za vyjadrenie občianskeho  postoja v ostatných komunálnych voľbách. 

V uplynulom roku naše mesto získalo na základe hodnotenia Ministerstva financií a nezávislého inštitútu INEKO druhé miesto v oblasti celkového finančného hospodárenia z takmer 2900 miest a obcí Slovenska. Tento výsledok  potvrdil pozitívny trend, ktorým sa  uberáme za posledné tri roky. Pred dvoma rokmi sme obsadili 15. priečku, v minulom roku 7-mu a v tomto roku sme sa ocitli  až na „stupni víťazov“. Hlavnou zásadou, ktorou sa pri spravovaní mesta riadime je efektívne hospodárenie a sústredenie financií na prioritné programy. Presadzujeme transparentné riadenie financií vo všetkých oblastiach činnosti samosprávy a hodnotenia nezávislých inštitúcií jednoznačne potvrdzujú, že to robíme správne. Preto vyjadrujem poďakovanie i všetkým zamestnancom mesta a organizáciám zriadeným a založeným mestom za ich činnosť.

Veľmi ma teší, že za posledných 11 rokov naše mesto podstatne získalo na vážnosti a rešpekte medzi mestami a obcami Slovenskej republiky. Dubničania to vnímajú a sú  na túto skutočnosť právom hrdí. Za uvedené obdobie sme spravili kus poctivej práce. Venujeme sa starostlivosti o všetky skupiny obyvateľov, od najmenších až po seniorov. Podporujeme kultúru, šport, školstvo, zdravotníctvo a pritom chránime záujmy mesta.

V súlade s našou víziou o smerovaní mesta sa neustále aktívne zapájame do získavania prostriedkov z fondov Európskej únie, z ktorých sme doposiaľ financovali už  mnoho projektov. Spomedzi tých najvýznamnejších spomeniem rekonštrukciu Dubnického kaštieľa, Námestia Matice slovenskej, rekonštrukciu škôl, vybudovanie  zariadenia pre seniorov so zameraním na Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu v mestskej časti Prejta a ďalšie.

Ďalšie projekty sme realizovali z vlastných zdrojov. Z najvýznamnejších  spomeniem komplexnú obnovu materských škôl a základnej školy, revitalizáciu Parku Jána Baltazára Magina a obnovenie Grotty, vybudovanie detských ihrísk vo všetkých častiach mesta.

Z infraštruktúrnych objektov uvediem vybudovanie veľkého množstva parkovacích miest a komplexnú rekonštrukciu ciest a chodníkov, najmä tých, ktoré smerujú do zamestnania, škôl a nákupných centier.  

V oblasti kultúry sme zrekonštruovali veľkú sálu mestského domu kultúry, novú prezentačnú miestnosť so zázemím a najnovšie sme vybudovali moderné digitálne kino Lastovička na štandardnej európskej úrovni.

Z vlastných zdrojov sme financovali aj nový cintorín, komplexnú rekonštrukciu mestského domu smútku a tiež historickú pamiatku zo 17-ho storočia, zvonicu v mestskej časti Prejta.

V oblasti životného prostredia sme taktiež postúpili vpred. Naše mesto pravidelne získava ocenenia v oblasti starostlivosti o životné prostredie a v oblasti separovania odpadov. Dubnica nad Váhom nebola nikdy  tak  čistá ako v posledných rokoch, a to aj vďaka práci Technických služieb mesta, za čo vyslovujem poďakovanie všetkým ich zamestnancom. Technické služby mesta sme výrazne zmodernizovali. Vynovili sme ich výrobné a sociálne priestory a investovali sme aj do strojového parku a technického vybavenia, čím sme dostali túto firmu na požadovanú úroveň.

V otázke bezpečnosti taktiež napredujeme. Bezpečnostná situácia v meste sa zlepšila aj vďaka skvalitneniu práce mestskej polície a nadštandardnej spolupráci so štátnou políciou, za čo  im všetkým ďakujem. Zlepšili sme technické vybavenie mestskej polície, vrátane veľkého počtu bezpečnostných kamier. Napriek tomu chcem apelovať na všetkých obyvateľov, aby sme spoločnými silami bojovali proti vandalizmu v našom meste.

Teší ma skutočnosť, že naďalej prehlbujeme vzájomnú spoluprácu s našimi partnerskými mestami Otrokovice, Vác a Zawadzkie. Pravidelne organizujeme množstvo podujatí, od detí až po seniorov, predovšetkým v oblasti kultúry a športu. Mojou srdcovou záležitosťou v tejto oblasti bol I. ročník detských Visegrádskych športových hier, ktoré sa konali v Otrokoviciach. Budúci ročník budeme organizovať v Dubnici nad Váhom.

Záleží mi na tom, aby sme v nastolenom  trende pokračovali  i  v roku 2018 a úspešne zabezpečovali všestranný rozvoj mesta, ako aj starostlivosť o jeho obyvateľov.

Našou prioritou bude zabezpečenie realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktoré máme rozpracované v objeme takmer 4 milióny eur. Naďalej budeme pokračovať v príprave budúcich dopravných obchvatov mesta, v záujme riešenia neúnosného dopravného zaťaženia hlavného cestného ťahu. Prioritou bude taktiež príprava a začiatok realizácie prístavby budovy mestského úradu, ktorý nezodpovedá potrebám 21. storočia a to po priestorovej i hygienickej stránke. Podporovať budeme i naďalej kultúru a šport, predovšetkým mládežnícke kategórie.

Rok 2018 sa bude niesť v znamení 825-ho výročia od prvej písomnej zmienky o Dubnici nad  Váhom. Budeme si ho pripomínať počas celého roka v rámci tradičných mestských podujatí.

Vážení Dubničania,

dovoľte mi zablahoželať vám k štátnemu sviatku založenia samostatnej Slovenskej republiky,  ktorého 25. výročie si pripomíname. Sme právom hrdí na to, že si  už tretie desaťročie môžeme slobodne budovať svoj vlastný zvrchovaný štát, a že sa tak  naplnili tisícročné túžby slovenského národa. V tomto roku si pripomenieme aj významné sté výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, prvej Československej republiky.  

Všetkým obyvateľom v mene svojom, ako aj v mene mestského zastupiteľstva a celého mestského úradu želám veľa  zdravia, šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a blaho nášho mesta – poslancom, zamestnancom mesta, živnostníkom, podnikateľom a všetkým inštitúciám.

Osobitne želám pevné zdravie  a veľa lásky našim seniorom, z ktorých mozoľov a umu bolo  vybudované naše mesto i celý región.

Milí Dubničania, želám Vám, aby ste mali v roku 2018 dostatok pevného  zdravia, osobného a rodinného šťastia a veľa vzájomnej lásky a porozumenia. Úspešný rok 2018 želám celému mestu Dubnica nad  Váhom. 

 Ing. Jozef Gašparík
primátor mesta


Vytvorené: 31. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 31. 12. 2017 22:57
Autor: