Obsah

O post riaditeľa „Demitrovky“ sa možno uchádzať už len dnes a zajtra

Typ: ostatné
O post riaditeľa „Demitrovky“ sa možno uchádzať už len dnes a zajtra 1Záujemcovia o pozíciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru si žiadosť môžu podať už len dnes a zajtra.

Termín na podávanie žiadostí o účasť na výberovom konaní na obsadenie pozície riaditeľa „Demitrovky“ končí zajtrajším dňom, teda stredou 7. augustom 2019. Žiadosti možno doručiť osobne na oddelenie školstva so sídlom v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom v čase pracovnej doby alebo poštou – rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Súčasný riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom Ferdinand Brunovský odchádza do dôchodku, a tak „Demitrovka“ hľadá novú hlavu školy.  Riaditeľ, pod ktorého vedením škola získala čestný názov ZŠ s MŠ Pavla Demitru, z funkcie odchádza po deviatich rokoch. Mesto preto vyhlásilo výberové konanie na obsadenie tejto pozície. 

Kvalifikačné predpoklady

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka a zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte na adresu: Mestský úrad Dubnica nad Váhom, oddelenie školstva, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom. Uzávierka prijímania prihlášok: 7. august 2019. Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE - ZŠ s MŠ - NEOTVÁRAŤ“

ZŠ s MŠ Pavla Demitru


Vytvorené: 6. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 8. 2019 14:18
Autor: Veronika Rezáková