Obsah

Ocenili sme najlepších žiakov dubnických škôl

Typ: ostatné
Ocenení žiaci Patrik Slezák, Lukáš Centár, Samuel Hrebík, Alex Racko a Adam Slanina.Základoškoláci vynikajú vo vedomostiach, športe aj umení. Za nadštandardné výsledky mesto v utorok 18. júna 2019 ocenilo 18 talentovaných jednotlivcov a aj troch pedagógov.

Pár dní pred letnými prázdninami si ešte pred samotným koncoročným vysvedčením prišli vyzdvihnúť ocenenie od primátora mesta Petra Wolfa. Osemnásť šikovných žiakov, ktorí si odniesli uznanie mesta za svoju snahu a zásluhy, navštevuje tri mestské základné školy, základnú umeleckú školu a školu sv. Dominika Savia. „Medzi mladými Dubničanmi sa skrývajú vynikajúce talenty a ja som na to nesmierne pyšný. Verím, že aj rodičia sú na tieto deti hrdí. Ocenení žiaci budú určite inšpiráciou aj pre ostatných a spoločnými silami motivujeme ďalších a ďalších ľudí k lepším výsledkom,“ vyzdvihol po oceňovaní dubnický primátor Peter Wolf.

Mesto najlepších žiakov základných škôl oceňuje každoročne. Tento rok vedenie mesta oceňovanie inovovalo. „Ceníme si žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky a na rôznych olympiádach reprezentujú nielen seba a svoju rodinu, ale aj školu a mesto. Dnes sme pozvali aj priateľov, kamarátov a celé kolektívy detí, aby ocenení žiaci boli aj motivátorom pre ostatné deti,“ vysvetlila vedúca odboru školstva v meste Mária Balážová. „Ocenenie ma veľmi potešilo. Je to veľká česť dostať od niekoho uznanie za to, čo robíte,“ povedal Martin Púček zo Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom, ktorý sa už sedem rokov venuje hre na akordeón. Martinovou pedagogičkou je pani učiteľka Martina Holá, ktorá si taktiež prevzala za svoju prácu ocenenie z rúk primátora mesta. „Na deti, ktoré boli dnes ocenené, som právom hrdá. Moji žiaci sú pracovití, inteligentní, empatickí a múdri. Veľmi dobre si spolu s nimi aj ich rodičmi rozumieme, a potom sa dostavuje taký pekný výsledok ako dnes,“ uviedla na margo udeľovania ocenení. Spolu s ňou boli ocenené aj pedagogičky Monika Chromiaková a Zuzana Kapráliková, ktoré na súťaže pripravujú malých gymnastov.

Jednotlivé ocenenia žiakom odovzdával v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom primátor mesta Peter Wolf spolu s vedúcou odboru školstva Máriou Balážou, predsedníčkou komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom Adrianou Vančovou a prednostkou Mestského úradu v Dubnici Silviou Kiačikovou. O kultúrny program sa počas slávnostnej príležitosti postarala hudobnými vstupmi a spevom Viktória Tarabová, doprevádzaná Filipom a Andrejom Siekelovcami, cvičenie s vlastnou váhou predviedlo trio z Team Street Workout Horovce.

 

Za školský rok 2018/2019 si ocenenie od mesta Dubnica nad Váhom prevzali títo žiaci:

Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

Natália Rybanská

Je žiačkou deviateho ročníka. Počas celého štúdia na základnej škole dosahovala výborné vyučovacie výsledky, čo sa odzrkadlilo vo výsledkoch testovania – matematika aj slovenský jazyk 100 % úspešnosť. Natália je zodpovedná a spoľahlivá, vždy ochotná pomôcť. Zaujíma sa o štúdium cudzích jazykov a matematiku. Na matematickej olympiáde a v Pytagoriáde v okresných kolách sa každoročne umiestňovala na 1. a 2. mieste. Úspešne riešila úlohy „Klokana“ i „Geniality show“. Natália je aj vynikajúca športovkyňa. Reprezentovala školu v gymnastickom štvorboji, kde v okresnom kole obsadilo jej družstvo 1. miesto. Od septembra bude navštevovať Bilingválne gymnázium v Sučanoch.

Vanesa Vráblová

Vaneska je žiačkou deviateho ročníka. Svojou svedomitou prípravou na vyučovanie sa zaraďovala vždy k úspešnejším žiakom školy. Vynikajúce výsledky však dosahovala najmä v športovej oblasti. Jej srdcovou záležitosťou je florbal, ale reprezentuje školu aj v hádzanej, v basketbale a v atletike. Aj jej pričinením športovci našej školy takmer vždy stáli na stupni víťazov nielen na úrovni okresu, ale aj kraja.

Je príkladom pre ostatných spolužiakov, ktorým nikdy neodmietne pomoc. Pozná svoje priority, ktoré bude naďalej posilňovať štúdiom na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom.

Barbora Gombárová

Barborka je žiačkou 9. B triedy. Je skromná, empatická, s prirodzeným entuziazmom spojeným s uvážlivosťou a znášanlivosťou. V kolektíve je rešpektovaná. Školu, mesto i Slovensko reprezentovala na mnohých súťažiach. Dôkazom jej športového talentu v atletike je 1. miesto v behu na 600 m na celoslovenskom finále „Hľadáme mladých olympionikov“. Svoj talent rozvíja pracovitosťou a tým získava široké spektrum úspechov nielen v športovej oblasti, ale aj v umeleckej tvorivosti. Svoje cítenie premieta v prednese poézie, vo výtvarných súťažiach ale aj v návrhoch s rozličnou tematikou. Aj tu zaznamenala rad ocenení. Keďže dosahuje vynikajúce vyučovacie výsledky, v štúdiu bude pokračovať na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom.

Lenka Machová

Je harmonická osobnosť. Vyniká svedomitosťou, samostatnosťou i skromnosťou. Voči sebe je náročná i kritická. Nezaťažujú ju maličkosti, uvažuje vždy s veľkou dávkou rozvahy. Nechýba jej zodpovednosť aj logika. Dôkazom sú vynikajúce výsledky v testovaní 9, kde v obidvoch predmetoch ju len krôčik delil od plného počtu bodov a 100 %.  Lenka sa pravidelne zúčastňuje aj reprezentácie školy v športových súťažiach. Jej dominantou je atletika. Aj vďaka nej pri Hľadaní olympionikov obsadzuje škola popredné priečky. Podobne ako jej predchodcovia, aj Lenka sa rozhodla rozširovať svoje vedomosti štúdiom na gymnáziu, konkrétne v Dubnici nad Váhom.

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom

Matúš Rosa

Matúš je žiakom 9. A triedy. Od 1. triedy na jeho vysvedčení nenájdete iné hodnotenie len ako prospel s vyznamenaním. Pre neho žiaden predmet nie je problém. Na škole ho prezývame olympionikom, ale nie pre účasť na športových súťažiach ale na vedomostných olympiádach. Nie je olympiáda, kde by úspešne nereprezentoval školu v okresných či krajských kolách. V tomto školskom roku napríklad sa umiestnil v okresnom kole na prvom mieste v matematickej aj olympiáde zo slovenského jazyk a na krajskom kole bol úspešným riešiteľom, druhé miesto v okrese získal vo fyzikálnej olympiáde. V súťaži ENGLIHSTAR mu bola udelená zlatá medaila. To že mu to matematicky myslí, potvrdil aj 100% úspešnosťou v testovaní deviatakov. A Matúš má ešte jednu dobrú vlastnosť. Je mimoriadne skromný, hoc na základe svojich vedomostí by ho mohla byť ,,plná celá škola“.

Patrik Slezák, Lukáš Centár, Samuel Hrebík, Alex Racko a Adam Slanina

Žiaci 1. Až 3. Ročníka ZŠ s MŠ Pavla Demitru Patrik Slezák, Lukáš Centár, Samuel Hrebík, Alex Racko a Adam Slanina tvoria družstvo najmladšej kategórie ,,A“ súťaže v gymnastickom štvorboji , kde po víťazstvách v obvodnom, potom v okresnom a krajskom kole, boli úspešní aj na celoslovenskom finále školských gymnastických majstrovstvách v štvorboji, ktoré sa konali na ,,Škole Pavla Demitru“. Družstvo získalo zlaté medaile a stali sa majstri Slovenska. Chlapci pod vedením tréneriek Mgr. Moniky Chromiakovej a Mgr. Zuzany Kaprálikovej sa nezľakli silnej konkurencie a aj po vyjadrení rozhodcov, že také výborné prevedenie cvikov už dávno nehodnotili, získali najviac bodov. Preto neprekvapilo, že aj v jednotlivcoch bol Patrik Slezák prvý, Lukáš Centár druhý a Samuel Hrebík tretí. Veríme, že potom aj v starších kategóriách budú rovnako úspešní a tak naďalej budú vzorne reprezentovať školu a mesto Dubnica nad Váhom.                                         

Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

Ema Osúchová

Je žiačkou 4. ročníka a  od prvého ročníka má výborný  prospech.  Na vyučovanie je vždy dokonale pripravená. Spolužiaci ju majú veľmi radi, lebo je skromná, milá, priateľská a  ochotná pomôcť. Svoje vedomosti uplatňovala vo viacerých  matematických súťažiach, ako sú napr.  Pytagoriáda a Klokanko. Najväčšie úspechy dosiahla vo výtvarnej oblasti.  Len v tomto školskom roku získala viac ako 7 ocenení a diplomov a bola aj  dvakrát  víťazkou celoslovenských kôl. Ani v športe nezaostáva, je dobrou gymnastkou a každý rok sa zúčastňovala súťaží družstiev v gymnastickom štvorboji. V tomto školskom roku obsadila so svojím družstvom 2. miesto v okresnom kole.

Ema Malecová

Je  žiačkou  ôsmeho ročníka a školu dlhodobo reprezentuje v rôznych vedomostných súťažiach. Pravidelne sa zúčastňuje matematických súťaží a súťaží v slovenskom jazyku. Z geografie získava umiestnenia v okresných kolách. V tomto roku sa umiestnila  v okresnom kole dejepisnej olympiády na 2. mieste a zúčastnila sa aj krajského kola. Od piateho ročníka  je úspešnou riešiteľkou krajských kôl biologickej olympiády v odbornosti geológie.  Je vzornou žiačkou a veríme, že svojich rodičov i školu poteší ešte mnohými úspechmi vo vedomostných súťažiach.

Barbora Helbychová

Je žiačka 9. ročníka s výborným prospechom a slušným správaním. Dlhodobo sa zapája do vedomostných i športových súťaží a úspešne reprezentuje našu školu. Je aktívnou dobrovoľníčkou Detskej organizácie Fénix a na bronzovej úrovni sa uchádza o Medzinárodnú cenu Vojvodu z Edinburghu. Je veľmi nadanou mladou výtvarníčkou. Jej úspechy siahajú vysoko až na celoslovenskú úroveň . Naposledy získala osobitnú cenu v celoslovenskej výtvarnej súťaži  KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY. V geografickej a  dejepisnej olympiáde reprezentovala našu  školu v okresných kolách, kde získala 2. a 3.  miesto. Nezaostávala ani v športových súťažiach , akými sú atletika, volejbal, KK florbal a dosahuje v nich úspechy na okresnej úrovni. Úspešná bola opakovane aj v pretekoch turistickej zdatnosti. V kolektíve spolužiakov i pedagógov je obľúbená, vždy ochotná pomôcť a spolupracovať v rámci projektových, školských i mimoškolských aktivít.

Eliška Katerinčinová

Je žiačkou 9. ročníka. Školu dlhodobo reprezentuje v športových súťažiach, ale najvýraznejší úspech dosiahla v oblasti biológie. Dva roky sa venovala projektovej časti biologickej olympiády. V minulom roku sa umiestnila so svojím projektom  zameraným na flóru Dubnického štrkoviska na 1. mieste v krajskom kole a postúpila do celoslovenského finále, kde sa stala úspešnou riešiteľkou. V práci pokračovala aj v tomto roku  a s projektom  ,,Výskyt rastlinných druhov vo vybraných štrkoviskách ilavského okresu“ v krajskom kole obsadila  2. miesto . V celoslovenskom finále v Bratislave získala rovnako 2. miesto a svojou prácou zviditeľnila tieto zaujímavé lokality ilavského okresu. Školu reprezentovala v rôznych oblastiach športu – vybíjaná, basketbal, volejbal, hádzaná, bedminton, stolný tenis, futbal, atletika, a to aj na regionálnej úrovni. Úspešná bola opakovane aj v pretekoch turistickej zdatnosti. Je zodpovednou žiačkou, ktorá sa zapája aj do mnohých mimoškolských aktivít  a je ochotná vždy pomôcť. Aktívne pracuje ako dobrovoľníčka v Detskej organizácii Fénix a na bronzovej úrovni sa uchádza o Medzinárodnú cenu Vojvodu z Edinburghu. Je vzorom pre svojich spolužiakov a aj preto bola navrhnutá na ocenenie Talent Trenčianskeho kraja.                                                   

Základná umelecká škola, Obrancov mieru 356, Dubnica nad Váhom 

Timotej Gerhard                                                          

Je žiakom 2. ročníka ZUŠ v Dubnici nad Váhom, ktorú navštevuje od svojich piatich rokov. Už v tomto veku prejavoval nevšedný záujem o hudbu a hru na akordeón.

Ako 6-ročný, sa prvýkrát zúčastnil medzinárodnej súťaže Euromusette & Goldentango v Rajeckých Tepliciach, kde si  vybojoval svoje prvé zlaté pásmo. Neustále na sebe pracoval, zdokonaľoval svoju techniku a rozširoval si svoj repertoár o nové skladby a o rok neskôr absolvoval už 3 súťaže. Bol to opäť medzinárodný festival v Rajeckých Tepliciach, odkiaľ si priniesol zlaté pásmo. Na celoslovenskej súťaži v Kysuckom Novom Meste získal ďalšie zlaté pásmo a na celoslovenskej akordeónovej prehliadke umeleckých škôl v Lipanoch bol ocenený zlatým pásmom a zároveň sa stal víťazom vo svojej kategórii. V tomto školskom roku ešte viac zveľadil svoje hudobné umenie. Podnetom mu boli 4 súťaže, ktorých sa zúčastnil, najmä medzinárodná súťaž v Ostrave. Najprv získal strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži v Kysuckom Novom Meste. Medzinárodná akordeónová súťaž v Ostrave bola v histórii akordeónového oddelenia ZUŠ druhou zahraničnou súťažou, ktorú absolvovali 3 najlepší akordeonisti ZUŠ a Timko patrí medzi nich. Vo veľmi náročnej zahraničnej konkurencii získal vynikajúcu 2. cenu. Zlaté pásmo s rovnakým bodovým ohodnotením ako víťaz si svojou hrou vyhral v ďalšom ročníku medzinárodnej súťaže v Rajeckých Tepliciach. Sériu úspechov Timko zavŕšil získaním zlatého pásma a titulu víťaz kategórie na akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl v Nových Zámkoch.

Roman Papiernik

Je žiakom 6. ročníka ZUŠ v Dubnici nad Váhom. Za dva roky pôsobenia v tejto škole, absolvoval množstvo vystúpení na žiackych koncertoch. Na celoslovenskej súťaži v Kysuckom Novom Meste najprv v 3. kategórii získal zlaté pásmo a titul víťaz kategórie. V tomto roku súťažil na tomto festivale ako jeden z najmladších  vo vyššej 4. kategórii. Porota jeho výkon ocenila cenným zlatým pásmom. Medzinárodný akordeónový festival Euromusett & Goldentango v Rajeckých Tepliciach je pre Romanka taktiež úspešný. Vlani si vybojoval vo svojej kategórii zlaté pásmo a v poslednom ročníku festivalu  si okrem zlatého pásma vybojoval cenu víťaza kategórie. Na Akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl v Lipanoch získal zlaté pásmo a v tomto ročníku, ktorý sa uskutočnil v Nových Zámkoch sa stal víťazom vo svojej kategórii.

Medzinárodná akordeónová súťaž Intertalent v Dunajskej Strede patrí medzi súťaže, ktoré svojim štatútom a zameraním patria medzi najprestížnejšie festivaly v Európe. Romanko si na tomto podujatí zasúťažil už dvakrát: vlani a aj v tomto roku a dvakrát si domov priniesol to najvyššie ocenenie - 1. miesto.

Víťazstvo vo svojej kategórii získal aj na celoslovenskej súťaži Nitrianska lutna. Roman sa v tomto školskom roku 1. krát zúčastnil zahraničnej medzinárodnej akordeónovej súťaže v Ostrave. Vo veľmi náročnej zahraničnej konkurencii podal sústredený koncentrovaný výkon, ktorý medzinárodná porota ocenila 1. cenou. Roman je členom akordeónového orchestra Aura, ktorý pravidelne účinkuje v meste Dubnica nad Váhom a jej okolí. Taktiež ako hudobník účinkuje v detskom folklórnom súbore Kamenček v Hornom Srní. Je mimoriadnym študentom štátneho Konzervatória v Žiline, kde pravidelne 2 krát do roka vystupuje na verejných koncertoch mimoriadnych študentov konzervatória. Patrí mu poďakovanie za špičkovú reprezentáciu ZUŠ a mesta Dubnica nad Váhom.

Martin Púček

Je žiakom 7. ročníka a napriek tomu, že začal štúdium na ZUŠ až ako 10-ročný, stihol toho veľmi veľa.

Je členom komorného zoskupenia Fusion Quartet a taktiež od začiatku svojho pôsobenia v ZUŠ aj členom akordeónového orchestra Aura. Na celoslovenskom festivale v Kysuckom Novom Meste Maťko získal cenné zlaté pásmo v 5. kategórii v sólovej hre a so spomínaným komorným telesom Fusion Quartet získal ďalšie zlaté pásmo a titul víťaz kategórie. Maťko si súťažne vyskúšal svoje hudobno-interpretačné umenie tiež na medzinárodnej akordeónovej súťaži 1.krát v zahraničí - v Ostrave. Obstál v naozaj náročnej konkurencii výborne – získal čestné uznanie, čo predstavuje 4. cenu.

Ani v tomto roku Maťko nevynechal medzinárodný festival Euromusette & Goldentango v Rajeckých Tepliciach. Prvý deň súťažil v sólovej hre. Získal s tesným bodovým ohodnotením za víťazom zlaté pásmo. Na druhý súťažný deň súťažil v komornej hre s Fusion Quartet, kde si domov priniesol ďalšie zlaté pásmo a ocenenie verejnosti. Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Nových Zámkoch bola posledným festivalom, ktorého sa Maťo zúčastnil v tomto školskom roku. A opäť 2 krát. V komornej hre, kde opäť súťažil s konzervatoristami získal so svojimi spoluhráčmi 2. miesto. Na druhý deň predstavil svoj sólový repertoár. Ako jeden z najmladších v kategórii si svojím vynikajúcim výkonom vybojoval zlaté pásmo a titul víťaz kategórie. Okrem hudby a akordeónu má rád folklór - venuje sa tancu vo folklórnom súbore Vršatec.

Základná škola s materskou školou, sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Michal Prosňanský

Michal je žiakom Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia. Vyznačuje sa intelektuálnymi schopnosťami prejavujúcimi sa najmä v matematike, fyzike a v informatike. Tento svoj potenciál uplatnil a preukázal najmä v matematických súťažiach – v  matematickej olympiáde a v Pytagoriáde. V tomto predmete bol veľmi úspešný aj v Testovaní 9, kde dosiahol 100 % úspešnosť. Popri výborných výsledkoch v uvedených súťažiach sa aktívne zapája aj do mnohých športových aktivít. Jeho zásluhou škola dosiahla mnohé významné úspechy vo futbale, florbale, volejbale, basketbale a atletike v kolách na okresnej i krajskej úrovni. Vyniká i v oblasti praktických zručností a neprehliadnuteľný  je jeho záujem o rôzne spoločenské témy. Veľká pochvala mu patrí za pravidelnú účasť na školských svätých omšiach.

Michal je veľmi obľúbený v triednom kolektíve, vždy je ochotný poradiť i pomôcť. Pevné kresťanské a morálne zásady, ktoré sú u neho na prvom mieste od útleho detstva, nezištne a láskavo odovzdáva celému okoliu.

Všetkým oceneným žiakom gratulujeme k úspechu, ďakujeme za reprezentáciu mesta a prajeme vydarené letné prázdniny. 


Vytvorené: 18. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2019 16:31
Autor: Veronika Rezáková