Obsah

Pätnáste plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: mesto plánuje investovať vo veľkom, bližšie je aj k novému územnému plánu

Typ: ostatné
15. rokovanie MsZ Dubnica nad VáhomV poradí pätnáste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované pätnástim bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo vo štvrtok 25. júna 2020 s celkovým počtom 13 prítomných poslancov.

Júnové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva v skratke:

  • Mesto schválilo zadanie pre vypracovanie územného plánu Dubnice nad Váhom
  • Dubnica nad Váhom v roku 2019 hospodárila s prebytkom presahujúcim 1,5-milióna eur
  • Poslanci schválili presun 390-tisíc eur na investičné akcie
  • Náklady na opravu Družstevnej ulice mesto verejným obstarávaním znížilo o viac ako polovicu
  • Dom smútku v mestskej časti Prejta podstúpi rozsiahlejšiu rekonštrukciu, ako sa pôvodne plánovalo
  • Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bilancovali uplynulý rok, hodnotia ho ako úspešný

 

Komuniké z júnového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

Úvod júnového rokovania bol venovaný novému Územnému plánu mesta Dubnica nad Váhom. Obstaranie nového územného plánu mesta spočíva v piatich krokoch. Prvým krokom boli prípravné práce, ktoré začali už v roku 2015, následne sa pokračovalo prieskumami a rozbormi, ktoré boli pre Dubnicu nad Váhom vypracované v marci minulého roku. Tretím krokom je zadanie pre vypracovanie územného plánu mesta. Jeho schválením mestským zastupiteľstvom na júnovej schôdzi sa tento dokument stal záväzným východiskom pre vypracovanie územného plánu mesta. Najdôležitejším krokom je spracovanie konceptu riešenia nového územného plánu mesta v niekoľkých variantoch. Výsledkom je samotný návrh územného plánu. „Územný plán je významným strategickým dokumentom pre plánovanie rozvoja územia mesta. Verím, že spracovanie nového územného plánu nám umožní rozvíjať naše mesto pružnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie tak, aby sme nenarážali na aplikačné problémy, ktoré spôsobujú nemálo komplikácií,“ vysvetlil primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf, ktorý zároveň vyslovil nádej, že vypracovanie samotného územného plánu sa mestu podarí ešte v aktuálnom volebnom období.

Poslanecký aktív zároveň schválil Záverečný účet mesta za rok 2019 a celoročné hospodárenie mesta za rok 2019 bez výhrad. Dubnica nad Váhom v roku 2019 hospodárila s prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu dosahujúcim 1,5 milióna eur. Plénum tiež pristúpilo k v poradí II. zmene rozpočtu mesta za rok 2020. V rámci nej poslanci schválili presun finančných prostriedkov vo výške bezmála 390-tisíc eur z prebytku rozpočtu na úhradu šiestich investičných akcií. V rámci tejto zmeny rozpočtu preto poputuje na rekonštrukciu chodníkov na sídlisku Pod hájom 215-tisíc eur, na úpravu parkoviska na sídlisku Centrum I/43 poslanci schválili 45-tisíc eur, na osadenie chráničky na Nerudovej ulici viac ako 25-tisíc eur. Viac ako 38-tisíc eur je určených na spolufinancovanie modernizácie budovy polikliniky a takmer 69-tisíc eur na spolufinancovanie rekonštrukcie domu kultúry. Obe uvedené investičné akcie sú realizované prostredníctvom nenávratného finančného príspevku pre mesto Dubnica nad Váhom s jeho povinným spolufinancovaním. Zostávajúce financie z prebytku rozpočtu vo výške 1,1 milióna eur budú presunuté do mimorozpočtového rezervného fondu mesta.

Plénum si vypočulo tiež informáciu o plnení rozpočtu za I. štvrťrok roku 2020. Za prvý kvartál aktuálneho roku celkové príjmy mesta dosiahli 20,81 %, celkové výdavky sa pohybujú na úrovni 14,62 %.

V duchu rozpočtových otázok sa nieslo aj ďalšie pokračovanie rokovania. V rámci III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020 zastupiteľstvo schválilo zníženie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta na opravu Družstevnej ulice v mestskej časti Prejta z pôvodných 150 000 eur na 71 004 eur.  „Tu môžeme vidieť, aký efektívny je nový systém verejného obstarávania. Náklady na rekonštrukciu predmetnej komunikácie sme verejným obstarávaním znížili o takmer 79-tisíc eur, čo je viac ako 50 % pokles oproti predpokladanej hodnote,“ vysvetlil Martin Ďuďák z ekonomického oddelenia mesta.  V prípade Domu smútku v Prejte, naopak, došlo k navýšeniu finančných prostriedkov na jeho rekonštrukciu. „Zvýšenie nákladov vzniklo na základe dodatočných požiadaviek obyvateľov mestskej časti Prejta, okrem zateplenia a výmeny okien sa teda bude realizovať aj nový vstup a nadkrytie dverí a tiež rekonštrukcia elektrorozvodov a vykurovania,“ dodal k téme Ďuďák. Ďalším bodom v III. zmene rozpočtu bolo zníženie financovania školstva v oblasti originálnych kompetencií v celkovej výške presahujúcej 224-tisíc eur vplyvom pandémie COVID-19.   

Na rokovaní zastupiteľstva v júni 2020 odzneli aj informácie o hospodárení štyroch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom za rok 2019. Správu o hospodárení predniesla mestská príspevková organizácii DUMAT, m. p. o., technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Zariadenie pre seniorov DUBINA, m. r. o., a napokon i Dubnické múzeum, m. r. o. Súčasťou rokovania bolo i prednesenie správy o hospodárení škôl a školských zariadení v správe mesta za rok 2019. Vedúca školského úradu Mária Balážová vyhodnotila i výchovno-vzdelávaciu činnosť za 1. polrok školského roku 2019/2020. Mesto Dubnica nad Váhom je zriaďovateľom šiestich samostatných právnych subjektov, a to troch základných škôl s materskými školami, základnej umeleckej školy, centra voľného času a Materskej školy Centrum II. Podľa štatistických údajov sa k 15. septembru 2019 v 71  triedach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vzdelávalo 1 588 žiakov. Na programe rokovania nechýbala ani sociálna oblasť. Poslanecký aktív vzal na vedomie Správu o stave na úseku sociálnych služieb za rok 2019.

Mestský parlament vzal na vedomie tiež správu o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta v roku 2019. V uplynulom roku boli voči mestu vedené dva súdne spory, u exekútora je uplatnené jedno exekučné konanie a v konkurze je uplatnená jedna pohľadávka mesta. Pripomíname, že v rámci súdnych sporov vedených proti mestu došlo k vzájomnej dohode medzi novým vedením samosprávy a vedením Súkromnej základnej umeleckej školy.

Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí za rok 2019 predniesol vedúci oddelenia kultúry Richard Benech. „Rok 2019 v oblasti kultúry hodnotíme ako náročný a plný výziev. Viaceré etablované podujatia sme inovovali, do života sme uviedli celkom nové koncepty podujatí, spomeniem napríklad multižánrové podujatie Babylon či decembrovú novinku Vianočné mestečko. Rovnako sme si zadovážili estetické vlastné predajné drevené stánky s celoročným využitím nielen počas Vianoc, ale aj jarmočných a trhových dní. Stúpajúci trend v návštevnosti za rok 2019 hlási Kino Lastovička, ktoré navštívilo o 4-tisíc návštevníkov viac ako v roku 2018, mestská knižnica zaevidovala o 230 viac čitateľov ako v roku 2018. Ukončili sme tiež rekonštrukciu priestorov knižnice, detského oddelenia a letnej čitárne,“ uviedol vedúci oddelenia kultúry.   

Aj tentokrát sa mestský parlament venoval majetkovým otázkam, a to konkrétne v desiatich bodoch, v rámci ktorých mesto okrem iného aktualizovalo uznesenie o kúpnej cene pozemkov pod obytnými domami v katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom.  

V závere rokovania hlavná kontrolórka mesta Vladimíra Kňažeková predniesla prítomným poslancom správu o kontrole plnenia uznesení od posledného plánovaného rokovania zastupiteľstva, ktorú plénum vzalo na vedomie. V rámci správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Vladimíra Kňažeková zastupiteľstvo informovala, že od konca apríla 2020 vykonala štyri kontroly rôznych subjektov. Na druhý polrok 2020 má hlavný kontrolór mesta naplánované vykonať okrem základných úloh ešte štyri kontrolné akcie, čo poslanci schválili v rámci Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na II. polrok 2020.

Mesto zároveň doplnilo Zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva, členov komisií, ktorí nie sú poslancami a ďalších poradných orgánov tak, aby bolo možné vzdať sa odmeny za vykonávanie predmetnej činnosti.

Súčasťou rokovania mestského zastupiteľstva bola už tradične hodina otázok a odpovedí zo strany obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom, ako aj interpelácie poslancov mesta.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271                                 


Vytvorené: 26. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2020 17:09
Autor: Mgr. Veronika Rezáková