Obsah

Podávanie žiadostí do materských škôl začína 30. apríla, využiť môžete tri formy zápisu

Typ: ostatné
Podávanie žiadostí do materských škôl začína 30. apríla, využiť môžete tri formy zápisuPodľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021 podávajú v termínoch od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

V súvislosti s podávaním žiadostí na prijatie detí do materských škôl pripomíname zákonným zástupcom nasledovné:

 • Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude uskutočňovať bez prítomnosti detí. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča elektronickú komunikáciu.
 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do termínu vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonný zástupca nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
 • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude vyžadovať. Ak zákonný zástupca dodatočne nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

Materská škola Centrum II 72 a jej elokované pracovisko MŠ C I 29

Možnosti zápisu:

 1. elektronicky - elektronická prihláška je dostupná na webovom sídle školy 
 2. poštou - rodičia si môžu žiadosť stiahnuť z webového sídla materskej školy, vyplniť ju a doručiť poštou na adresu školy: Materská škola Centrum II 72, Centrum II 72, 018 41 Dubnica nad Váhom
 3. osobne - a to bez prítomnosti detí v dňoch 4. mája, 5. mája a 6. mája 2020 v čase od 13.00 h do 16.00 h.

Osobný zápis sa uskutoční vo vestibule pavilónu H na pracovisku Centrum II 72 za prísnych bezpečnostno-epidemiologických podmienok. Rodičia budú vstupovať po jednom, s ochranným rúškom. Tu budú pripravené žiadosti o prijatie, ktoré si buď vezmú so sebou, prípadne ich vyplnia v materskej škole a odovzdajú na určené miesto.

 

Materská škola Centrum I 32

Možnosti zápisu:

 1. elektronicky - na stránke školy bude od 30. apríla 2020 sprístupnená elektronická prihláška. Jej vyplnením na stránke a odoslaním bude žiadosť evidovaná.
 2. poštou - zo stránky školy si stiahnete Žiadosť o prijatie do MŠ, vyplníte ju a pošlete poštou na adresu: ZŠ s MŠ Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
 3. osobne - kto nemá možnosť stiahnuť si žiadosť prostredníctvom internetu, môže prísť zapísať dieťa osobne do materskej školy, kde prihlášku dostane, vypíše si ju svojim perom a hneď ju odovzdá. Osobný zápis prebehne v dňoch 4. mája, 11. mája a 18. mája 2020 v čase od 9.00 h do 13.00 h bez prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Do materskej školy sa prednostne prijímajú:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok;
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou;
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou;
 • súrodenci detí, ktoré už navštevujú materskú školu.

 

Materská škola pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Možnosti zápisu:

 1. elektronicky – ide o najviac odporúčanú formu zápisu. Elektronický formulár nájdete na adrese www.skolac2.sk v sekcii Zápis do MŠ alebo na http://skolac2.edupage.org v sekcii novinky. Formulár stačí vyplniť a odoslať. 
 2. poštou – tlačivo si môžete vyzdvihnúť alebo stiahnuť, vyplniť a zaslať ho poštou na adresu školy: ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II 87,  018 41 Dubnica nad Váhom
 3. osobne –  tlačivá na prihlásenie detí si môžete vyzdvihnúť a zároveň vyplnené a podpísané odovzdať fyzicky v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy v budove na Centrum II 85 (MŠ) v týchto dňoch: 13. mája, 20. mája a 27. mája 2020 v čase od 15.00 h do 17.00 h. Prosíme o dodržiavanie predpísaných hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Materská škola pri ZŠ Pod hájom

Možnosti zápisu:

 1. elektronicky – od 30. apríla 2020 bude sprístupnená elektronická prihláška pre zápis detí do MŠ. Po jej vyplnení a následnom uložení bude žiadosť zaevidovaná v informačnom systéme školy.
 2. Poštou – žiadosť o prijatie do MŠ je možné stiahnuť aj zo stránky školy tu: http://www.msdubik.wz.sk/tlaciva.html. Prihlášku vyplníte, vytlačíte a odošlete poštou na adresu školy: ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom
 3. Osobne – ak nemáte možnosť stiahnuť si žiadosť o prijatie do MŠ alebo prihlásiť dieťa elektronicky, môžete tak urobiť osobne v dňoch 4. mája a 5. mája  2020 v čase od 9.00 h do 16.00 h v budove MŠ v pavilóne A na prízemí (je potrebné zazvoniť). Zápis prebehne bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 Do materskej školy sa prednostne prijímajú: 

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku;
 • deti s odloženou alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou;
 • deti, ktorých súrodenci navštevujú materskú školu;
 • deti, ktoré k 1. septembru 2020 dovŕšili tri roky.

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 27. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 4. 2020 16:24
Autor: Mária Badačová