Obsah

Pozor na oznamovaciu povinnosť

Typ: ostatné
Oznamovacia povinnosť - znečisťovanie ovzdušiaMesto upozorňuje právnické a fyzické osoby, oprávnené podnikať, na oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 14/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.


Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (tepelný príkon do 300 kW) je povinný každoročne do 15. februára oznámiť Mestu Dubnica nad Váhom (oddeleniu životného prostredia) spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, spolu s ďalšími údajmi, potrebnými na zistenie množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok a  údajmi o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.

V prípade zániku prevádzky je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný najneskôr do 15 dní od ukončenia prevádzky taktiež oznámiť túto skutočnosť Mestu Dubnica nad Váhom, oddeleniu životného prostredia. V prípade, že dôjde k zmene prevádzkovateľa, je pôvodný prevádzkovateľ povinný oznámiť dátum zmeny, názov a sídlo nového prevádzkovateľa.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže Mesto Dubnica nad Váhom v súlade s ustanoveniami § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za  znečisťovanie ovzdušia a podľa Článku VI ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 14/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi pokutu až do výšky 663,87 €.

Tlačivo ohlásenia spotreby paliva je dostupné na internetovej stránke mesta, konkrétne tu. 


Vytvorené: 16. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 1. 2019 17:05
Autor: Oddelenie životného prostredia