Obsah

Prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pripomíname oznamovaciu povinnosť

Typ: ostatné
Prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania pripomíname oznamovaciu povinnosť Mesto Dubnica nad Váhom pripomína prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 300 kW, aby do 15. februára nezabudli nahlásiť referátu životného prostredia potrebné údaje.

Rovnako je potrebné uviesť aj údaje o veľkosti zdroja prevádzkovaného v minulom kalendárnom roku. „Oznamovacia povinnosť právnickým a fyzickým osobám oprávneným podnikať vyplýva zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zo všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Oznamovateľov prosíme, aby poskytli aj ďalšie údaje, ktoré sú užitočné pri zisťovaní množstva a škodlivosti vypúšťaných látok, ako napríklad spotrebu palív, ale aj suroviny, z ktorých vznikajú znečisťujúce látky,“ uviedol odborný referent ochrany vôd a ovzdušia Juraj Prekop. Lehota na podanie oznámenia je aj v tomto roku do 15. februára.

V prípade, že prevádzka malého zdroja znečisťovania ovzdušia zanikla, prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 15 dní od ukončenia prevádzky túto skutočnosť oznámiť mestu.

Žiadosti pre fyzické a právnické osoby týkajúce sa prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia nájdete tu.


Vytvorené: 17. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2023 14:57
Autor: Mária Škvarová