Obsah

Šieste plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: samospráva chce zrekonštruovať ďalšie nájomné byty

Typ: ostatné
Šieste plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: samospráva chce zrekonštruovať ďalšie nájomné byty V poradí šieste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom v aktuálnom volebnom období venované 13 bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 28. júna 2023 s celkovým počtom 15 prítomných poslancov.
Komuniké z júnového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom
  • V roku 2021 mesto hospodárilo s prebytkom 2,1 milióna eur
  • Poslanci schválili III. tohtoročnú zmenu rozpočtu
  • Časť programu tvorili majetkovo-právne otázky
  • Samospráva chce zrekonštruovať ďalšie nájomné byty
  • Poslanci mesta sa po novom riadia etickým kódexom voleného predstaviteľa
Komuniké z júnového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo záverečný účet mesta za rok 2022, ako aj hospodárenie mesta za uplynulý rok. Výsledok hospodárenia samosprávy za minulý rok predstavuje prebytok takmer 2,1 milióna eur, a to pri príjmoch 31,4 milióna eur a výdavkoch 28,8 milióna eur. Rozpočtový prebytok je zdrojom rezervného fondu mesta.

Záverečný účet mesta tiež poskytuje prehľad o plnení rozpočtu, poskytnutých dotáciách, plnení programov mesta, o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta, ale aj prehľad o stave a vývoji dlhu. Dokument je dostupný on-line na webovom sídle mesta na tejto adrese.

Poslanci schválili III. tohtoročnú zmenu rozpočtu

V aktuálnom roku poslanci pristúpili k v poradí III. zmene rozpočtu v hodnote 730-tisíc eur, a to z dôvodu úpravy rozpočtu investičných akcií. Zmena rozpočtu sa týka napr. spracovania projektovej dokumentácie na využitie fotovoltických panelov na objekty vo vlastníctve mesta, rekonštrukcie komunikácie na sídlisku Pod kaštieľom, financií potrebných na realizáciu zásahov na základe občianskych podnetov z platformy Odkaz pre starostu, ale aj interiérových úprav v budove bývalej II. základnej školy či opravy pódia pred OD ABC.

Časť programu tvorili majetkovo-právne otázky

Poslanecké plénum tiež prerokovalo 10 bodov súvisiacich s nakladaním s majetkom mesta. Medzi nimi okrem iného poslanci schválili aj zámenu nehnuteľností s cieľom vybudovať cyklotrasu mestského významu, ako aj nájom zimného štadióna v prospech Hokejového klubu Spartak Dubnica, o. z. na obdobie od 1. 9. 2023 do 31.5.2024. Poslanci sa zároveň zhodli na likvidácii nevymožiteľných pohľadávok evidovaných Zariadením pre seniorov DUBINA, m. r. o. voči zosnulým klientom zariadenia.

V rámci správy o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta za rok 2022 boli poslanci informovaní o troch súdnych sporoch, v ktorých je žalované mesto Dubnica nad Váhom, ako aj o troch sporoch, v ktorých je žalobcom samospráva, a jednom konkurze. Mestský parlament tiež vzal na vedomie správu o činnosti uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a. s.

Z dôvodu nedostatku hrobových miest na cintoríne v mestskej časti Prejta mesto pristúpilo k rozšíreniu počtu hrobových miest o 53 hrobových miest vrátane 12 urnových hrobov.

Samospráva chce zrekonštruovať ďalšie nájomné byty

Mesto Dubnica nad Váhom sa chce uchádzať o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania na stavebné úpravy bytového domu na Okružnej ulici vo výške presahujúcej 1 milión eur. Poslanci okrem predloženia žiadosti o podporu schválili i spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta. Budova, ktorá je vo vlastníctve mesta, si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu a úpravy spojené s výmenou všetkých technických zariadení budovy. Cieľom je komplexná obnova bytového domu so zachovaním počtu 36 nájomných bytových jednotiek.

Poslanci mesta sa po novom riadia etickým kódexom voleného predstaviteľa

So zámerom podporiť dôveru verejnosti v čestnosť a dôveryhodnosť práce volených predstaviteľov stanovilo mesto Dubnica nad Váhom základné etické limity pre mestských poslancov, a to prijatím etického kódexu. Viac sa o tejto téme dočítate v samostatnej tlačovej správe na webovom sídle mesta.  

V priebehu posledného, aprílového rokovania mestského parlamentu poslanci schválili prijatie spoločného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre dubnický a ilavský región s povinnosťou ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie najneskôr do konca roku 2023. Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Trenčíne sa však strategický dokument nebude posudzovať podľa zákona EIA, bolo ho preto možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

V závere schôdze sa poslanci oboznámili so správou o kontrole plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ, správou o kontrolnej činnosti a plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 zo strany hlavnej kontrolórky mesta Vladimíry Kňažekovej. Súčasťou rokovania mestského zastupiteľstva bola aj diskusia s obyvateľmi mesta Dubnica nad Váhom, ako aj interpelácie a diskusia poslancov mesta.


Vytvorené: 31. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 31. 7. 2023 8:39
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová