Obsah

Tridsiate prvé plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: počet poslancov mesta sa ani po nadchádzajúcich voľbách nezmení

Typ: ostatné
31. rokovanie MsZV poradí tridsiate prvé plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované 17 bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 29. júna 2022 s celkovým počtom 11 prítomných poslancov.

Komuniké z júnového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

  • V roku 2021 mesto hospodárilo s prebytkom 2,5 milióna eur
  • Hospodárky výsledok mestskej príspevkovej organizácie DUMAT bol zisk
  • Počet poslancov mesta sa ani po nadchádzajúcich voľbách nezmení
  • Samospráva pripravuje rekonštrukciu zariadenia pre seniorov
  • V tvorbe nájomného bývania pokračuje mesto aj napriek zdražovaniu
  • Časť programu tvorili majetkovo-právne otázky

Komuniké z júnového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo záverečný účet mesta za rok 2021. Výsledok hospodárenia mesta za uplynulý rok predstavuje prebytok 2,5 milióna eur pri príjmoch 26,9 milióna eur a výdavkoch 23,8 milióna eur. Rozpočtový prebytok je zdrojom rezervného fondu mesta. „Mám úprimnú radosť, že sa nám každoročne aj popri množstve realizovaných investičných akcií darí znižovať zadlženosť mesta, zvyšovať objem financií v rezervnom fonde mesta, ako aj zvyšovať majetok mesta v prepočte na obyvateľa. Napriek ťažkým skúškam sa nám darí plniť rozpočtové ciele v prospech mesta a jeho obyvateľov,“ skonštatoval primátor mesta Peter Wolf.

 

2018

2019

2020

2021

Úverové zaťaženie mesta

10,46 %

8,55 %

7,51 %

5,59 %

Čistý majetok na obyvateľa

2 189 EUR

2 279 EUR

2 510 EUR

2 936 EUR

Stav rezervného fondu mesta

4 855 422 EUR

6 652 654 EUR

7 091 117 EUR

6 492 557 EUR

 

Záverečný účet mesta ďalej poskytuje prehľad o plnení rozpočtu, poskytnutých dotáciách, plnení programov mesta, o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta, ale aj prehľad o stave a vývoji dlhu. Dokument je dostupný on-line na webovom sídle mesta na tejto adrese.

V roku 2022 mesto pristúpilo k v poradí III. zmene rozpočtu v hodnote 2,7 mil. EUR, a to z dôvodu nevyhnutných úprav v bežnom i kapitálovom rozpočte. Zmena v bežnom rozpočte sa týka napr. potreby stabilizácie mzdového systému v Zariadení pre seniorov DUBINA, v kapitálovej časti ide napr. o vyčlenenie financií na zámenu majetku s Trenčianskym samosprávnym krajom s cieľom tvorby nájomného bývania, rekonštrukciu chladenia zimného štadióna, rekonštrukciu športovísk vo vnútroblokoch, Kollárovej ulice, vybudovanie nového športoviska - skateparku a ďalších významných investičných akcií.

31. rokovanie MsZ

Hospodárky výsledok mestskej príspevkovej organizácie DUMAT bol zisk

V duchu hospodárenia sa rokovanie miestneho parlamentu nieslo aj ďalej, keď vzal na vedomie správu o hospodárení DUMAT, m. p. o., za rok 2021. Výsledok hospodárenia spoločnosti za uplynulý rok je zisk presahujúci sumu 24-tisíc eur. Mestská príspevková organizácia  zabezpečuje správu a údržbu majetku mesta (celkovo spravuje 12 budov v majetku samosprávy), ako aj prenájom bytových a nebytových priestorov. V uplynulom roku sa okrem iného podieľala napr. na rekonštrukcii osvetlenia palubovky v mestskej športovej hale, na odizolovaní múrov budovy mestskej knižnice či na dokončení rekonštrukcie budovy na Ul. A. Kmeťa, kde organizácia sídli.

Poslanecké plénum si vypočulo aj súhrnnú správu o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2021. Mesto je zriaďovateľom troch základných škôl s materskými školami, jednej materskej školy, centra voľného času a základnej umeleckej školy.  Základné školy a materskú školu navštevovalo v školskom roku 2021/2022 celkovo 1 615 žiakov a 632 škôlkarov. Mestskí poslanci zároveň počas júnovej schôdze odsúhlasili vyradenie výdajnej školskej jedálne v ZŠ s MŠ P. Demitru zo siete škôl a školských zariadení a schválili jej zaradenie do siete ako samostatnej školskej jedálne.

Počet poslancov mesta sa ani po nadchádzajúcich voľbách nezmení

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa mestské zastupiteľstvo zhodlo, že na účely politickej reklamy nebude možné využívať mestský rozhlas ani mesačník Dubnické noviny. Kandidátom budú k dispozícii vývesné plochy v mestskej časti Prejta (rotačný valec) a informačné tabule pri OD Máj, na autobusovej zastávke SPŠ a pri poliklinike, ako aj tri smart obrazovky v podchode v centre mesta. Presné podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Dubnica nad Váhom stanovuje VZN č. 4 z roku 2022.

Mesto Dubnica nad Váhom má šesť viacmandátových a dva jednomandátové volebné obvody (sídlisko Za traťou a mestská časť Prejta ). Mestské zastupiteľstvo schválilo pri počte obyvateľov 22 406 návrh ponechať pre volebné obdobie 2022 – 2026 rovnaký počet volených zástupcov, teda 17 poslancov. Rovnako nezmenený ostáva aj počet ôsmich volebných obvodov v meste. V zmysle zákona mestský parlament určil rozsah výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 na plný pracovný úväzok.

Samospráva pripravuje rekonštrukciu zariadenia pre seniorov

Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo investičný zámer modernizácie Zariadenia pre seniorov Dubina m. r. o., ako aj predloženie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške presahujúcej 3,14 milióna eur. Predmetom modernizácie má byť prízemie oboch objektov a nadzemné podlažie druhého objektu, jedáleň i kuchyňa. Rekonštrukciou prejdú obytné miestnosti spolu s príslušenstvom, spoločné priestory a zariadenia, výťahy a tiež rozvody elektriny, vody, vzduchotechniky a tepla. Vďaka stavebným úpravám bude umožnený prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Kapacita zariadenia, ktoré bolo vybudované pred rokom 1980, je 180 klientov s počtom zamestnancov 90.

Zariadenie pre seniorov DUBINA

V tvorbe nájomného bývania pokračuje mesto aj napriek zdražovaniu

V zámere zvyšovať počet mestských nájomných bytov pokračuje samospráva aj naďalej, tentokrát schválením investičného zámeru realizácie stavebných úprav bytového domu na Okružnej ulici s cieľom

zabezpečiť financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania v hodnote 1,15 milióna eur. Zámerom stavebných úprav bytového domu, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby, je vytvoriť 36 jednoizbových nájomných bytov bežného štandardu s kúpeľňou a WC, kuchynským kútom a novovytvoreným balkónom.

Z dôvodu nárastu cien stavebných prác za prvý štvrťrok 2022 až o 25,5 % mesto zároveň pristupuje k predloženiu žiadosti o zvýšenie štátnej podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na prestavbu bývalého sídla základnej umeleckej školy na bytový dom o výšku 55 390 eur.

Časť programu tvorili majetkovo-právne otázky

Poslanecké plénum tiež prerokovalo 11 bodov súvisiacich s nakladaním s majetkom mesta. Medzi nimi okrem iného poslanci schválili zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Dubnica nad Váhom. Dubnická samospráva plánuje nadobudnuté stavby v areáli bývalej strednej odbornej školy zbúrať a pozemky využiť pre potreby plnenia úloh samosprávy.

Mestské zastupiteľstvo zároveň určilo spôsob prenájmu nebytových priestorov v budove tzv. Cymbalky na Ulici A. Kmeťa s možnosťou vyhlásenia opakovaných zámerov s náhradným termínom. Nebytové priestory určené na prenájom sú zverejnené na úradnej tabuli mesta v časti Zámer.  

Ponuka prenájmu priestorov

V rámci správy o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta za rok 2021 boli poslanci informovaní o šiestich prebiehajúcich súdnych sporoch, v ktorých je žalované mesto Dubnica nad Váhom, ako aj o troch sporoch, v ktorých je žalobcom samospráva a jednom konkurze.

V závere schôdze predniesla hlavná kontrolórka mesta Vladimíra Kňažeková správu o kontrole plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ, správu o kontrolnej činnosti a informovala o pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. Súčasťou rokovania mestského zastupiteľstva bola aj diskusia s obyvateľmi mesta Dubnica nad Váhom, ako aj interpelácie a diskusia poslancov mesta.


Vytvorené: 22. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 7. 2022 11:27
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta