Obsah

Trináste plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: Dubnica nad Váhom vstupuje do Únie miest SR, podnikateľom mesto v čase pandémie odpustí nájom

Typ: ostatné
13. plánované rokovanie MsZ v Dubnici nad Váhom.V poradí trináste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované jedenástim bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 29. apríla 2020 s celkovým počtom 14 prítomných poslancov.

Aprílové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva v skratke:

  • Mesto Dubnica nad Váhom sa stáva členom Únie miest Slovenska
  • Samospráva zníži alebo odpustí nájom tým podnikateľom, ktorí čelia následkom krízy kvôli epidémii koronavírusu
  • Nová hlavná kontrolórka mesta už pracuje podľa schváleného harmonogramu kontrol
  • Mesto finišuje s majetkovo-právnym vyrovnaním pozemkov pod cyklotrasou do Prejty
  • Komisia školstva funguje v novom zložení
  • Mesto rozdelí dotácie aj napriek ekonomickej kríze

 

Komuniké z aprílového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

Mestskí poslanci si v úvode rokovania vypočuli informatívnu správu o zmenách rozpočtu mesta za IV. štvrťrok 2019 a I. štvrťrok 2020. Jednou z prijatých zmien v mestskom rozpočte bolo aj uvoľnenie finančného príspevku vo výške bezmála 80-tisíc eur do Mestskej polikliniky Dubnica, m. p. o., na úhradu úrokov z omeškania z platieb poistného do Sociálnej poisťovne, a. s. Mestská poliklinika Dubnica nad Váhom, m. p. o., totiž v  posledných rokoch pôsobenia neuhrádzala povinné zákonné odvody za svojich zamestnancov. Samospráve tak vznikol dlh presahujúci 110-tisíc eur. Suma 80-tisíc eur predstavuje úroky z omeškania. Jej vyplatením sa mesto Dubnica nad Váhom zbavilo aj poslednej dlžnej časti. Poslanec mestského zastupiteľstva Emil Suchánek v tejto veci zároveň navrhol hlavnej kontrolórke mesta vykonať kontrolu a analýzu príčin vzniku záväzku voči Sociálnej poisťovni, a. s. Kontrolovanými subjektmi tak bude mestská poliklinika a mesto Dubnica nad Váhom, resp. kroky vykonané v predchádzajúcom období.

Komisia školstva funguje v novom zložení

Novou podpredsedníčkou Komisie školstva pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Dubnici nad Váhom sa stala doterajšia členka Lucia Košťálová. Rady komisie sa rozšírili aj o dvoch nových členov – neposlancov; a to Alenu Kubicovú a Ivanu Loduhovú. Týmito zmenami zastupiteľstvo reaguje na odvolanie predchádzajúcich členov komisie – súčasného riaditeľa ZŠ s MŠ P. Demitru Ota Baču a Karola Benka, ktorý sa funkcie vzdal vzhľadom na svoju pracovnú zaneprázdnenosť.

Mesto finišuje s majetkovo-právnym vyrovnaním pozemkov pod cyklotrasou do Prejty

Poslednou prekážkou na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie cyklotrasy z centra mesta do mestskej časti Prejta je majetkovo-právne vyrovnanie pozemkov, po ktorých by malo viesť teleso novej cyklotrasy. V rámci prerokovávaných bodov venovaných nakladaniu s majetkom mesta preto plénum schválilo odkúpenie pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu vo výmere takmer 3 660 m2.    

Poslanci zároveň odobrili aktualizovaný návrh zmluvy o výkone správy mestských bytov v obytnom dome na Bratislavskej ulici so správcom predmetnej bytovky, ktorým je Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Považskej Bystrici. Súčasťou schváleného nového znenia zmluvy o výkone správy je okrem legislatívnych aktualizácií aj navýšenie poplatku za výkon správy. Mestský parlament schválil aj dohodu o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Tá chce na pozemkoch mesta uložiť telekomunikačné vedenie, mesto má zároveň záujem využiť  realizované výkopové práce na položenie samostatnej HDPE chráničky pre svoje potreby. Tento krok samospráve v budúcnosti umožní napr. aj rozšírenie kamerového systému na sídlisku Za traťou.

Zastupiteľstvo tiež vzalo na vedomie plán údržby mestskej zelene na rok 2020. Tá spočíva predovšetkým v údržbe trávnikov a trávnatých plôch na ploche takmer 600-tisíc metrov štvorcových, kosení okrajových častí mesta, výsadbe, sadových úpravách, v ošetrovaní a výsadbe drevín v Parku J. B. Magina, údržbe detských ihrísk, údržbe mobiliáru a výmene poškodených kusov, orezávaní drevín, ich ošetrení a v prípade nevyhnutnej potreby aj v samotnom výrube drevín. 

Mesto vychádza v ústrety podnikateľom, ktorým chce odpustiť úhrady za nájom priestorov

Tým prevádzkam, ktoré boli zatvorené z rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky, takže nemohli vykonávať svoju činnosť a sú v nájme v mestských priestoroch, bude znížené, resp. v niektorých prípadoch úplne odpustené nájomné. Opatrenie bude platné len počas doby zatvorenia, resp. trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR, ako aj na obdobie jedného kalendárneho mesiaca po jej odvolaní. Zhodli sa na tom mestskí poslanci, ktorí odhlasovali zmenu všeobecne záväzného nariadenia o určovaní cien za nájom nebytových priestorov. „Týmto spôsobom chceme pomôcť podnikateľskému prostrediu, ktoré sa musí vysporiadať s negatívnymi dopadmi epidemiologickej situácie, pretože nemôže riadne vykonávať svoju činnosť. Takto chceme podnikateľom  vyjsť v ústrety a podporiť ich,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf s tým, že podmienkou bude podanie písomnej žiadosti nájomcu o odpustenie nájomného, pričom každú žiadosť bude mesto posudzovať individuálne.

Mesto Dubnica nad Váhom sa stáva členom Únie miest Slovenska

V predposledný aprílový deň sa mestskí poslanci jednohlasne zhodli aj na vstupe mesta Dubnica nad Váhom do Únie miest Slovenska. „Ako mesto vstupujeme  do komory miest, ktorá nám umožní aktívnejšie sa zapájať do ochrany práv a záujmov miest na území SR, ale aj získavať dôležité a užitočné informácie. Mesto tak bude mať väčšie možnosti, nakoľko členmi únie je viac ako 50 slovenských miest, vrátane všetkých krajských,“ skonštatoval primátor Peter Wolf. Mesto Dubnica nad Váhom aj naďalej ostáva členom regionálneho združenia miest a obcí Slovenska.

V závere rokovania nová kontrolórka mesta Vladimíra Kňažeková predložila mestským poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok roku 2020. V jej podaní si zastupiteľstvo vypočulo aj správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na poslednom, februárovom rokovaní mestského parlamentu.

Mesto rozdelí dotácie aj napriek ekonomickej kríze

Mesto Dubnica nad Váhom sa rozhodlo aj napriek negatívnym dopadom epidemiologickej situácie na mestskú pokladnicu vyplatiť záujmovým organizáciám a klubom dotácie, ktoré im boli schválené na aktuálny rok, a to vo výške 60 %. Hoci mnohé iné samosprávy dotácie pre tento rok rušia, Dubnica nad Váhom vychádza klubom v ústrety s cieľom predísť ich prípadnej likvidácii z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Mestskí poslanci preto rokovali aj o schválení dotácie pre Športový klub cyklistiky, ktorý mal na odporúčanie posledného rokovania zastupiteľstva doložiť k žiadosti požadované materiály. Mesto preto klubu schválilo vyplatenie sumy 10 200 eur na športovú činnosť a sústredenie.

Aprílové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom sa uskutočnilo mimoriadne bez prítomnosti verejnosti a pri dodržaní prísnych hygienických opatrení s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Výstupy z rokovania budú verejnosti sprístupnené formou zápisnice, prepisu schválených uznesení, ako aj formou videozáznamu z rokovania.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 30. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2020 09:52
Autor: Mgr. Veronika Rezáková