Obsah

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Pavla Demitru

Typ: ostatné
ZŠsMŠ P_DemitruVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru
so sídlom Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Mesto Dubnica  nad  Váhom

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica  nad  Váhom

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods.8 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dňom 26.08.2019

 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru

so sídlom  Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom

Kvalifikačné predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • absolvovanie 1. atestácie  (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka a zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • úradne  overené  fotokópie  dokladov  o  dosiahnutom  stupni  vzdelania  vrátane vysvedčenia  o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte na adresu :

Mestský úrad Dubnica nad Váhom,
oddelenie školstva,
Bratislavská 434/9,
018 41 Dubnica nad Váhom.

 

Uzávierka prijímania prihlášok: 23. september  2019.

Obálku označte heslom: „NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZŠ s MŠ Pavla Demitru “.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo deň osobného doručenia na úrad.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.                                                                                                                                                                

                                                                                                                     v. r.  
Dubnica nad Váhom, 23.08. 2019                                                        Mgr. Peter Wolf
                                                                                                                   primátor mesta

Vytvorené: 26. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2019 13:28
Autor: Oddelenie školstva