Obsah

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Pod hájom

Typ: ostatné
Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Pod hájom 2Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky
Základnej školy s materskou školou so sídlom Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Mesto Dubnica  nad  Váhom

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica  nad  Váhom

v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dňom 01.10.2019
 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky
Základnej školy s materskou školou
so sídlom  Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom
 

Kvalifikačné predpoklady:

Uchádzač musí spĺňať vzdelanie na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • pedagogický zamestnanec, absolvovanie 1. atestácie
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej praxe.

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka a zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • úradne  overené  fotokópie  dokladov  o  dosiahnutom  stupni  vzdelania  vrátane vysvedčenia  o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte na adresu :

Mestský úrad Dubnica nad Váhom,
oddelenie školstva,
Bratislavská 434/9,
018 41 Dubnica nad Váhom.

 

Uzávierka prijímania prihlášok: 18. október  2019.

Obálku označte heslom:

„NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZŠ s MŠ Pod hájom 967 “.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo deň osobného doručenia na úrad.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

                                                                                                                        v.r.  
Dubnica nad Váhom, 30.09. 2019                                                        Mgr. Peter Wolf
                                                                                                                    primátor mesta

Vytvorené: 1. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 10. 2019 20:50
Autor: