Obsah

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Pavla Demitru

Typ: ostatné
ZŠsMŠ P_DemitruVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru
so sídlom Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Dlhoročný riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom Ferdinand Brunovský z funkcie odchádza. Žiaci, pedagógovia, rodičia i mesto sa s ním osobne rozlúčili počas posledného dňa školského roka 2018/2019. Mesto teraz vyhlasuje výberové konanie na obsadenie tejto pozície. 
 
Mesto Dubnica  nad  Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica  nad  Váhom

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dňom 09.07.2019
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky
Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru
so sídlom  Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom

 

Kvalifikačné predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • absolvovanie 1. atestácie  (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka a zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • úradne  overené  fotokópie  dokladov  o  dosiahnutom  stupni  vzdelania  vrátane vysvedčenia  o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte na adresu :

Mestský úrad Dubnica nad Váhom
oddelenie školstva
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

Uzávierka prijímania prihlášok: 07. august  2019.

Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE - ZŠ s MŠ - NEOTVÁRAŤ“.

 

Dubnica nad Váhom, 08.07.2019                                                        Mgr. Peter Wolf
                                                                                                                   primátor mesta

Vytvorené: 9. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2019 10:41
Autor: Oddelenie školstva