Obsah

Získajte kompostér do svojej záhrady

Typ: ostatné | náš tip
KOMPOSTÉRY 1Vážení občania rodinných domov, Mesto Dubnica nad Váhom získalo nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt, ktorého cieľom je podporiť predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (KO) a tak znížiť ukladanie uvedeného druhu na skládku odpadov.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov, ktoré budú poskytnuté bezodplatne obyvateľom rodinných domov platiacich poplatok za komunálny odpad nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dubnica nad Váhom a Prejta. 

Rodinný dom so súpisným číslom môže získať bezodplatne 1 ks kompostéru.

Kompostér musí byť po dobu 5-tich rokov umiestnený na adrese, ktorá bude uvedená v zmluve o výpožičke kompostéru, ktorá bude s Vami uzavretá pri odovzdaní kompostéru. Kompostér Vám bude vypožičaný na obdobie 5-tich rokov. Po piatich rokoch sa kompostér stane Vaším majetkom.

Presný termín odkedy budú kompostéry k dispozícii bude zverejnený na stránke mesta www.dubnica.eu, oznámený prostredníctvom Dubnických novín a elektronicky na uvedený email v žiadosti.

Pri prevzatí kompostéru je potrebné predložiť občiansky preukaz a podpísať zmluvu o výpožičke.

Spôsob prevzatia záujemca vyznačí v žiadosti.

V prípade záujmu o záhradný kompostér je potrebné vyplniť nižšie priloženú ŽIADOSŤ a odovzdať ju  v podateľni  mestského úradu v Dubnici nad Váhom počas úradných hodín alebo zaslať prostredníctvom online formulára ŽIADOSŤ - KOMPOSTÉRY do 31.10.2018.


Vytvorené: 18. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 10. 2018 08:53
Autor: Oddelenie životného prostredia