Obsah

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom podľa ustanovenia §11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov určuje

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom

 

Mesto Dubnica nad Váhom v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tieto

Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Dubnica nad Váhom

Stránka

  • 1