Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-TN-OVBP2-2022/040452-002

Číslo registratúrneho záznamu: RZ40450/2022

INFORMÁCIA VEREJNOSTI O ZAČATÍ VYVLASTŇOVACIEHO KONANIA VEDENÉHO POD ČÍSLOM: OU-TN-OVBP2-2022/040452-002

 

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len ,,vyvlastňovací orgán“) ako príslušný správny orgán vykonávajúci pôsobnosť vyvlastňovacieho orgánu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o vyvlastňovaní“) týmto podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania a uvádza nasledovné informácie:
1. Účel vyvlastnenia: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou ,,Diaľnica D1 Nemšová - Ladce“, SO 562 - 00 Vodovod pre odpočívadlo Prejta podľa § 24h zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej
len „cestný zákon“) v znení neskorších predpisov.
2. Údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
3. Katastrálne územie: Prejta, mesto: Dubnica nad Váhom
4. Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia:
- LV č. 3849: pozemok C-KN parc. č. 1000/17
Vyvlastňovacie konanie začalo dňa 16.11.2022 podaním návrhu na vyvlastnenie formou odňatia vlastníckeho práva k pozemkom a je vedené pod číslom: OU-TN-OVBP2-2022/040452.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (79.79 kB) .
 

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 9. 12. 2022

Zodpovedá: Ing. Milan Petrík vedúci odboru

Späť