Obsah

Späť

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania vedeného pod číslom: OU-TN-OVBP2-2022/040457


Vec
Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len ,,vyvlastňovací orgán“) ako  príslušný správny orgán vykonávajúci pôsobnosť vyvlastňovacieho orgánu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o vyvlastňovaní“) týmto podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania ...

 

Úplné znenie Informácie si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (80.65 kB)

 

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 9. 12. 2022

Zodpovedá: Ing. Milan Petrík vedúci odboru

Späť