Obsah

Späť

Mesto Dubnica nad Váhom informuje verejnosť o doručení správy ...

v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 

informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení činnosti a zároveň  zverejňuje záverečné zhrnutie:

„Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom – doplnenie nového druhu odpadu“

navrhovateľa WP DUBNICA, s. r. o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, prostredníctvom splnomocneného zástupcu INECO, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.

Dokument je zverejnený na úradnej tabuli  a webe mesta Dubnica nad Váhom a do dokumentu je možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom počas úradných hodín alebo na webovom sídle ministerstva http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/ stredisko-recyklacie-plastov-dubnica-nad-vahom-doplnenie-noveho-druhu

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení v súlade s § 35 ods. 2 zákona 24/2006 Z. z do 30 dní odo dňa zverejnenia, na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava

TEXTOVÁ PRÍLOHA č. 10 VŠEOBECNÉ ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

Vyvesené: 18. 4. 2018

Dátum zvesenia: 18. 5. 2018

Späť