Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

/návrh/

PLÁN  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom
na II. polrok 2022

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Úplné znenie návrhu PLÁN kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na II. polrok 2022 si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Vladimíra Kňažeková

Späť