Obsah

Späť

Oznámenie VEREJNÁ VYHLÁŠKA „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ulica Kpt. Nálepku a chodník pri MK Kpt. Nálepku, Dubnica nad Váhom“

 

Oznámenie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

o zahájení kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
podľa § 80 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209 podal dňa 02.09.2022 na tunajší špeciálny stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ulica Kpt. Nálepku a chodník pri MK Kpt. Nálepku, Dubnica nad Váhom“, na pozemkoch par. č. KN-C 1796/4, 1161/78, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, ktorá bola povolená rozhodnutím mesta Dubnica nad Váhom, ako príslušným špeciálnym stavebným úradom č.j. Výst. – DOPR 5024/2018 - Va zo dňa 10.05.2018 a zmenou stavby pred jej dokončením pod č. Výst. – DOPR 3182/2022-Ns zo dňa 07.02.2022.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako miestne a vecne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1  zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a k predloženému návrhu nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

21.10.2022 o 13:00 hodine
so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská k užívaniu stavby uplatniť najneskôr na tomto pojednávaní. Na neskoršie uplatnené námietky stavebný úrad nebude prihliadať. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na oddelení výstavby a ÚP Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom po telefonickej resp. mailovej dohode s referentom stavebného úradu, ktorý vedie príslušné konanie.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 9. 2022

Dátum zvesenia: 6. 10. 2022

Zodpovedá: Stanislav Nosek

Späť