Obsah

Späť

OZNÁMENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA „Vybudovanie rampy k bytovému domu C II/98“

 

OZNÁMENIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebníci: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Dubnici nad Váhom, Centrum II. 98/66, v zastúpení Okresného stavebného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1396, Považská Bystrica, IČO: 36 016 659, podali dňa 15.12.2021 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Vybudovanie rampy k bytovému domu C II/98“, na pozemku parcelné číslo KN-C 200/6, katastrálne územie Dubnica nad Váhom.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Predmetom konania je stavebné povolenie na stavbu rampy k bytového domu Centrum II. 98/66, 018 41 Dubnica nad Váhom. Stavebnými prácami sa vybuduje dvojramenná rampa so sklonom 1:12 a šírky 1500 mm, svetlej šírky 1300 mm.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania  známym účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom. Stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona a taktiež vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, podľa §142h písm. c)  upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k stavbe uplatniť v termíne najneskôr do

15. februára 2022.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námietky ku stavbe uplatniť najneskôr do tohto dátumu. Na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu. (120.85 kB) 

Vyvesené: 17. 1. 2022

Dátum zvesenia: 2. 2. 2022

Zodpovedá: Stanislav Nosek

Späť