Obsah

Späť

ROZHODNUTIE Stavebné povolenie „Revitalizácia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom“

ROZHODNUTIE
Stavebné povolenie

Mesto Nová Dubnica ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky podľa § 119, ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní postupom podľa § 61 a §85 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a nasled. stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba:

„Revitalizácia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom“

umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 800/62, 800/65, 904/5, 800/73, 800/57, 4360/1, 800/34, 800/20 katastrálne územie Dubnica nad Váhom, pre stavebníka Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom, IČO:00317209, sa podľa §66 a nasled. stavebného zákona a § 10 vyhlášky č 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

povoľuje.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu. (371.21 kB) 

Vyvesené: 22. 3. 2022

Dátum zvesenia: 7. 4. 2022

Zodpovedá: Ing. Peter Marušinec primátor

Späť