Obsah

Späť

ROZHODNUTIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA dodatočné povolenie stavby „Hospodárska budova a altánok“

 

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkovi: Ladislav Mojto, Centrum I. 38/91, 018 41 Dubnica nad Váhom, podľa § 88a, ods. 4 stavebného zákona

dodatočné povolenie stavby
„Hospodárska budova a altánok“,

na pozemkoch parc. č. KN-C 3624/316 (hospodárska budova) a 3624/324 (altánok), kat. územie Dubnica nad Váhom.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 9. 2022

Dátum zvesenia: 6. 10. 2022

Zodpovedá: Stanislav Nosek

Späť