Obsah

Späť

Skladovanie nebezpečných odpadov v jestvujúcom zariadení Ing. Marián Palček PAL-KOV, Dubnica nad Váhom - zaslanie zámeru

 

Vec

„Skladovanie nebezpečných odpadov v jestvujúcom zariadení Ing. Marián Palček PAL-KOV, Dubnica nad Váhom" - zaslanie zámeru

Navrhovateľ, Ing. Marián Palček PAL-KOV, Bottova 845/43, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 32 290 381, doručil dňa 01. 06. 2022 Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Ilava - OSŽP") podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") zámer navrhovanej činnosti: „Skladovanie nebezpečných odpadov v jestvujúcom zariadení Ing. Marián Palček PAL-KOV, Dubnica nad Váhom".

 

Úplné znenie Zámeru si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 4. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Vít Ondráš vedúci odboru

Späť