Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 9496/2022 - Hš - TS1-20

Číslo registratúrneho záznamu: RZ9496/2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE „Obnova a zateplenie bytového domu Pod hájom 956, Dubnica nad Váhom“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE 
 
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu - Pod hájom 956, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali dňa 17. 01. 2022 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obnova a zateplenie bytového domu Pod hájom 956, Dubnica nad Váhom“, ktorá bola povolená rozhodnutím Mesta Dubnica nad Váhom dňa 13. 01. 2020  pod č. j. : Výst. - 423/2020 - Hš - TS1-20, na pozemku parc. č. C-KN 600/8, kat. územie Dubnica nad Váhom.                                
 Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa  § 5 písm. a)  zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh v kolaudačnom konaní, podľa § 81 stavebného zákona  a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe obhliadky stavby uskutočnenej dňa 15. 03. 2022 a predložených dokladov 
 
povoľuje užívanie stavby 
„Obnova a zateplenie bytového domu Pod hájom 956, Dubnica nad 
Váhom“  

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (252.67 kB).

Vyvesené: 9. 5. 2022

Dátum zvesenia: 25. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Juraj Híreš

Späť