Obsah

Späť

Verejná vyhláška KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE „Oprava bytového domu Pod hájom 1365, Dubnica nad Váhom“

 

Verejná vyhláška
KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE

Navrhovatelia: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pod hájom 1365, Dubnica nad Váhom v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica, SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica, podali dňa  25. 04. 2022  na tunajší úrad návrh na  kolaudáciu stavby (zmenu dokončenej stavby):

„Oprava bytového domu Pod hájom 1365, Dubnica nad Váhom“,

na pozemku parc. č. C-KN 2400/121 katastrálne územie Dubnica nad Váhom, ktorá bola povolená rozhodnutím Mesta Dubnica nad Váhom pod č. j. Výst. – 9953/2021 - Ok - TS1-20 zo dňa 05. 05. 2021.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa  § 5 písm. a)  zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 81 stavebného zákona a na základe výsledkov konania podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby

(zmena dokončenej stavby podľa § 139b ods. 5 písm. c) stavebného zákona)

Oprava bytového domu Pod hájom 1365, Dubnica nad Váhom“,

 

bytový dom s.č. 1365 na pozemku parc. č. C-KN 2400/121, katastrálne územie Dubnica nad Váhom.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 24. 6. 2022

Dátum zvesenia: 10. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Ján Olejník

Späť