Obsah

Späť

Verejná vyhláška KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE „Oprava strešného plášťa bytového domu na ul. Centrum II č. 79/14, 15, 16, Dubnica nad Váhom“

Verejná vyhláška
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovatelia: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Centrum II č. 79, Dubnica nad Váhom v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica, SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica, podali dňa  18. 03. 2022  na tunajší úrad návrh na  kolaudáciu stavby (zmenu dokončenej stavby):

„Oprava strešného plášťa bytového domu na ul. Centrum II č. 79/14, 15, 16, Dubnica nad Váhom“

na pozemku parc. č. C-KN 3755/135 katastrálne územie Dubnica nad Váhom, ktorá bola povolená rozhodnutím Mesta Dubnica nad Váhom pod č. j. Výst. – 35751/2021 - Ok - TS1-20 zo dňa 27. 08. 2021.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa  § 5 písm. a)  zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 81 stavebného zákona a na základe výsledkov konania podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby

(zmena dokončenej stavby podľa § 139b ods. 5 písm. c) stavebného zákona)

„Oprava strešného plášťa bytového domu na ul. Centrum II č. 79/14, 15, 16, Dubnica nad Váhom“,

bytový dom s.č. 79 na pozemku parc. č. C-KN 3755/135, katastrálne územie Dubnica nad Váhom.

 

Stavba pozostávala z :

- opravy strešného plášťa, pričom bola pôvodná strešná krytina nahradená novou s 5% sklonom k stredovému strešnému žľabu.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (161.38 kB)

Vyvesené: 5. 5. 2022

Dátum zvesenia: 21. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Ján Olejník

Späť