Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 31019/2022 - Ok - TS1 - 20

Číslo registratúrneho záznamu: RZ31019/2022

Verejná vyhláška Oznámenie „13236 – Dubnica nad Váhom – Areál ZVS – Zahustenie spínacej stanice“

Verejná vyhláška

Oznámenie

Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 v zastúpení ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO 36 433 721 podal dňa 03. 06. 2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „13236 – Dubnica nad Váhom – Areál ZVS – Zahustenie spínacej stanice“ na pozemku parc.č. E-KN 2574/31 katastrálne územie Dubnica nad Váhom.

 Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona. V súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Stavebný úrad k predloženému návrhu nariaďuje  ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

21. 07. 2022 o 13:00 hod.

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, v zasadacej miestnosti na prízemí.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu .

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 8. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Ján Olejník

Späť