Obsah

Späť

Verejná vyhláška Oznámenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

          Stavebníčka: Angelika Petrovičová, Dubnica nad Váhom podala dňa 4.5.2018 na tunajší stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby „Stavebná úprava bytu č. 87“ bytového domu Pod hájom 1097/96 v Dubnica nad Váhom umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN-C 2300/39 katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Predmetom stavebných úprav je vyrezanie dverného otvoru (2000/2020mm) do panelovej priečky (hr. 150mm) medzi kuchyňou a obývacou izbou na 2.NP v byte č. 87.

          Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

 

          Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61, ods. 1 stavebného zákona  oznamuje začatie konania  známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad k predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

 

05.06.2018 o 10:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, odd. výstavby a ÚP (II. poschodie, č. dv. 56.).

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 5. 2018

Dátum zvesenia: 26. 5. 2018

Späť