Obsah

Späť

Verejná vyhláška Oznámenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

          Stavebníci: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Okružná s.č. 295 Dubnica nad Váhom v zastúpení Okresného stavebného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, Považská Bystrica, podali na miestny úrad dňa 13.04.2018 žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby: “Stavebné úpravy bytového domu Okružná 295“ na pozemku parcela číslo 2248/68 katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Zmena dokončenej stavby spočíva vo výmene 18 kusov balkónov za predsadené prefabrikované loggie. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Pretože predložený návrh neposkytoval dostatočný poklad na posúdenie stavby, mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad, rozhodnutím č.j. Výst 3839/2018-Lo zo dňa 24.04.2018 prerušil konanie a vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti. Dňa 10.5.2018 bola žiadosť doplnená a stavebný úrad v konaní pokračuje.

   

    Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61, ods. 1 stavebného zákona  oznamuje začatie konania  známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad k predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

06.06.2018 o 10:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, odd. výstavby a ÚP (II. poschodie, č. dv. 56.). 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 5. 2018

Dátum zvesenia: 27. 5. 2018

Späť