Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. – 36 441/2022 - Ko

Verejná vyhláška Oznámenie „Klimatická pergola“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

Stavebníci: Martin Kováč a Ing. Katarína Kováčová, obaja bytom Námestie Matice slovenskej 4262/22, 018 41 Dubnica nad Váhom, podali dňa 24. 08. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Klimatická pergola“, na ulici Námestie Matice slovenskej, s. č. 4262, vchod č. 22, byt č. 30, v polyfunkčnom komplexe ORION, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KN‑C 800/76, katastrálne územie Dubnica nad Váhom.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania známym účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom.

Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, podľa § 61 ods. 2 upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k stavbe uplatniť v termíne najneskôr do

11. októbra 2022. 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (184.07 kB) .

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Ing. Nikol Košíková

Späť