Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania
- žiadosť o vydanie stavebného a vodoprávneho povolenia vodnej stavby

Stavebník: Mesto Dubnica nad Váhom
so sídlom: Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00 317 209
podal dňa: 21. 09. 2022 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Stredisko triedeného zberu a zberného  dvora Dubnica nad Váhom“ SO 02 Studňa a požiarna nádrž SO 05 Dažďová kanalizácia, ORL + vsaky na pozemkoch C-KN parc. č. 3876/4, 3876/5, 3876/8 katastrálne územie Dubnica nad Váhom.

Stavebník zároveň požiadal o vydanie povolení na osobitné užívanie vôd: na odber podzemných vôd zo studne a na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (91.65 kB)

 

Vyvesené: 18. 11. 2022

Dátum zvesenia: 4. 12. 2022

Zodpovedá: Ing. Vít Ondráš vedúci odboru

Späť