Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 10242/2022 - Ok - TS1 - 20

Číslo registratúrneho záznamu: RZ10242/2022

Verejná vyhláška Oznámenie „Obnova a zateplenie bytového domu Centrum I 55/130, Dubnica nad Váhom“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
O Z N Á M E N I E 
doplnené podklady rozhodnutia 
 
Navrhovateľ „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Centrum I 55/130, 018 41 Dubnica nad Váhom“, v zastúpení SVB 55, Centrum I 55/130, 018 41 Dubnica nad Váhom podal dňa 01.03.2021 a doplnil dňa 02.05.2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Obnova a zateplenie bytového domu Centrum I 55/130, Dubnica nad Váhom“ na pozemku parc. č. C-KN 1000/10 katastrálne územie Dubnica nad Váhom.  
 
Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej 
správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosť bola doplnená o podklady rozhodnutia. Účastníkom konania a dotknutým orgánom dáva možnosť nahliadnuť a vyjadriť sa k doplneným podkladom rozhodnutia na stavebnom úrade, odd. výstavby a územného plánovania Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom, po telefonickej resp. mailovej dohode s referentom stavebného úradu, ktorý vedie príslušné konanie a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.  
 
Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu .

Vyvesené: 23. 5. 2022

Dátum zvesenia: 8. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Ján Olejník

Späť