Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 10262/2022 - Ok - TS1 - 20

Číslo registratúrneho záznamu: RZ10262/2022

Verejná vyhláška Oznámenie „Obnova bytového domu Kollárova 1302, Dubnica nad Váhom“

Verejná vyhláška

Oznámenie

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Dubnici nad Váhom, Kollárova 1302 v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica, SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica

oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu:

„Obnova bytového domu Kollárova 1302, Dubnica nad Váhom“.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Dubnici nad Váhom, Kollárova 1302, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica, SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica, podali na tunajší úrad dňa 04. 05. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Obnova bytového domu Kollárova 1302, Dubnica nad Váhom“ na pozemku parc. č. C-KN 146/4 katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a k prerokovaniu stavby nariaďuje ústne pojednávanie a miestnu obhliadku, ktorá sa uskutoční dňa

17. 06. 2022 o 13:00 hodine,

     so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom (Malá zasadacia miestnosť na prízemí mestského úradu).  

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu .

Vyvesené: 23. 5. 2022

Dátum zvesenia: 8. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Ján Olejník

Späť