Obsah

Späť

Verejná vyhláška Oznámenie „Oprava bytového domu Pod hájom 1365 Dubnica nad Váhom“

Verejná vyhláška
Oznámenie

Vec: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pod hájom 1365, Dubnica nad Váhom v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica, SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica stavba: „Oprava bytového domu Pod hájom 1365 Dubnica nad Váhom“ oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

       „Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pod hájom 1365, Dubnica nad Váhom“ v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica, SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica, podali dňa 25. 04. 2022 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu (zmenu dokončenej stavby) „Oprava bytového domu Pod hájom 1365, Dubnica nad Váhom“, ktorá bola povolená rozhodnutím Mesta Dubnica nad Váhom dňa 05. 05. 2021 pod č. j.: Výst. - 9953/2021 – Ok – TS1 - 20, na pozemku parcelné číslo C-KN 2400/121 kat. územie Dubnica nad Váhom.                                

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 80 ods. 1  stavebného zákona,  oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  k predloženému návrhu nariaďuje ústne pojednávanie  a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

08. 06. 2022 o 1300 hodine,

     so stretnutím pozvaných na mieste stavby pri BD Centrum II. s.č. 79 v Dubnici nad Váhom.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (117.99 kB)

Vyvesené: 5. 5. 2022

Dátum zvesenia: 21. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Ján Olejník

Späť