Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 9848/2022 – SCH

Číslo registratúrneho záznamu: RZ9848/2022

Verejná vyhláška Oznámenie „Parkovisko pri BD 95 - 100“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

 

Stavebník: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209 podal na príslušný stavebný úrad dňa 26. 04. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Parkovisko pri BD 95 - 100“, na pozemku parc. č. C-KN 200/15, kat. územie Dubnica nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, podľa § 61 ods. 2 upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k stavbe uplatniť v termíne najneskôr do

10. júna 2022.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (170.79 kB).

Vyvesené: 9. 5. 2022

Dátum zvesenia: 25. 5. 2022

Zodpovedá: Mgr. Gabriela Schnirczová

Späť