Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE „Polyfunkčný objekt“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE

Stavebník: Trief, a.s., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom (IČO 36 311 880) podal dňa 10. 11. 2021 žiadosť o zmenu účelu užívania časti stavby „Polyfunkčný objekt“ umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 2300/107, katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Zmena účelu užívania sa týka objektu na ulici Námestie Matice slovenskej, súpisné číslo 1294, priestor na 1. poschodí. Na stavbu vydalo mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie pod č.j.: Výst.- 3171/2006-Va – TS1-A/10 zo dňa 29. 06. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 29. 06. 2006.

Dňom podania návrhu bolo začaté stavebné konanie spojené so zmenou účelu užívania časti stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 1 a § 85 stavebného zákona oznamuje začatie konania známym účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom. Stavebný úrad k predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

01. 06. 2022 o 13:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, v zasadacej miestnosti na prízemí.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námietky ku stavbe uplatniť  najneskôr na tomto konaní. Na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (151.49 kB)

Vyvesené: 5. 5. 2022

Dátum zvesenia: 21. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Nikol Košíková

Späť