Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. – 36294/2022-Ns

Číslo registratúrneho záznamu: RZ36294/2022

Verejná vyhláška Oznámenie „Prepojenie dvoch bytov na 4. NP budova s.č. 4445/23“

OZNÁMENIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 Stavebníci: Vladimír Bojničan, Pod hájom 1366/166, 018 41 Dubnica nad Váhom a Ing. Natália Bojničanová r. Šišková, Štúrova 4445/237, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Mgr. Ivana Tepličková, Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, podali dňa 03.08.2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Prepojenie dvoch bytov na 4. NP“ budova s.č. 4445/237, na pozemku parcelné číslo KN-C 157/2, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, polyfunkčná budova DCA THERM.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Predmetom konania je stavebné povolenie na prepojenie dvoch bytov do jedného celku a tým vznikne nadštandardný štvorizbový byt.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. §61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje konanie dotknutým orgánom a účastníkom konania a nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Prepojenie dvoch bytov na 4. NP“ budova s.č. 4445/237, na pozemku parcelné číslo KN-C 157/2, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, polyfunkčná budova DCA THERM, pre stavebníkov Vladimír Bojničan, Pod hájom 1366/166, 018 41 Dubnica nad Váhom a Ing. Natália Bojičanová r. Šišková, Štúrova 4445/237, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Mgr. Ivana Tepličková, Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktoré sa uskutoční dňa

18.10.2022 o 13:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom,

malá zasadacia miestnosť

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu. (179.52 kB) 

 
 

 

 

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Stanislav Nosek

Späť