Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 35714/2022 - Ok - TS1 - 10

Číslo registratúrneho záznamu: RZ35714/2022

Verejná vyhláška Oznámenie „Rekonštrukcia asfaltového hospodárstva-obaľovacia súprava“

Verejná vyhláška

Oznámenie

Stavebník: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, IČO 46 120 602 v zastúpení Mgr. Ivana Tepličková, Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom podal dňa 03. 08. 2022 na mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, žiadosť o predĺženie lehoty na dočasné užívanie stavby Rekonštrukcia asfaltového hospodárstva-obaľovacia súprava      umiestnenej na pozemkoch parc. č. C – KN 2732/31, 2732/32 a 2732/33 kat. územie Dubnica nad Váhom, na ktorú vydal dňa 13.10.2020 príslušný stavebný úrad Rozhodnutie pod č. j. Výst. - 34120/2020 – Ok – TS1 - 20, pričom 13. 12. 2020 toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. 

Mesto Dubnica nad Váhom v súlade s ust. § 69, ods. 1 s prihliadnutím na § 61 ods. 2 a 3 stavebného zákona oznamuje správne konanie vo veci predĺženia lehoty na dočasné užívanie stavby, dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k zmene doby dočasného užívania  stavby uplatniť v termíne najneskôr do 

14. 10. 2022.


Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (155.08 kB).

Vyvesené: 20. 9. 2022

Dátum zvesenia: 6. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Ján Olejník

Späť