Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie „Rekreačný dom“

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie

Pavol Slaziník, Partizánska 1285/30, 018 41 Dubnica nad Váhom

oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu:

„Rekreačný dom“

Navrhovateľ: Pavol Slaziník, Partizánska 1285/30, 018 41 Dubnica nad Váhom, podal na príslušný stavebný úrad dňa 03. 05. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Rekreačný dom“, na pozemkoch parc. č. C-KN 3668/82 a C-KN 3668/104, oba kat. územie Dubnica nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania známym účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom. Stavebný úrad k predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

13.06.2022 o 09:00

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom odd. výstavby a ÚP (Malá zasadacia miestnosť na prízemí), pričom dôjde aj k obhliadke danej stavby.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (118.89 kB)

Vyvesené: 11. 5. 2022

Dátum zvesenia: 27. 5. 2022

Zodpovedá: Mgr. Gabriela Schnirczová

Späť