Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. – 40 285/2022 - Ko

Číslo registratúrneho záznamu: RZ40285/2022

Verejná vyhláška Oznámenie „Záhradkárska chata typu D“

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje správne konanie podľa § 88 a § 88a stavebného zákona, vo veci dodatočného povolenia stavby: „Záhradkárska chata typu D“ na pozemku parc. č. KN-C 3181/190, 3181/191, 3181/361, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, stavebníkov, ktorými sú: Elena Pagáčová, Pod hájom 957/13, 018 41 Dubnica nad Váhom, Lenka Blahová, Obrancov mieru 634/91B, 955 01 Tovarníky, Milan Pagáč, Cédrová 4377/19, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Miloslav Šupák, Malé Košecké Podhradie 199, 018 31 Košecké Podhradie.

Mesto Dubnica nad Váhom v súlade s ust. § 88a s prihliadnutím na § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje správne konanie o dodatočnom povolení stavby, ktoré stavebný úrad spojil podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona s kolaudačným konaním podľa § 80 stavebného zákona, dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a k prerokovaniu nelegálnej stavby nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

 15. 12. 2022 o 13:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom (Malá zasadacia miestnosť na prízemí), pričom dôjde aj k obhliadke danej stavby.


Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (163.26 kB) .
 

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022

Zodpovedá: Ing. Nikol Košíková

Späť