Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. – 37 218/2022 - Ko

Číslo registratúrneho záznamu: RZ37218/2022

Verejná vyhláška Oznámenie „Záhradná chatka“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje správne konanie podľa § 88 a § 88a stavebného zákona, vo veci dodatočného povolenia stavby: „Záhradná chatka“ na pozemkoch parc. č. KN-C 3624/220, 3624/317, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, stavebníkov, ktorými sú vlastníci pozemku Radomír Faltýnek a Eva Faltýnková, obaja bytom Šoltésovej 1723/1, 911 03 Trenčín.

Mesto Dubnica nad Váhom v súlade s ust. § 88a s prihliadnutím na § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje správne konanie o dodatočnom povolení stavby, ktoré stavebný úrad spojil podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona s kolaudačným konaním podľa § 80 stavebného zákona, dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a k prerokovaniu nelegálnej stavby nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

25. 10. 2022 o 14:00 hodine

so stretnutím pozvaných na pozemkoch parc. č. KN-C 3624/220, 3624/317, k.ú. Dubnica nad Váhom, na mieste predmetnej stavby.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (164.03 kB) .

Vyvesené: 29. 9. 2022

Dátum zvesenia: 15. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Nikol Košíková

Späť