Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 31226/2022 - Ok - TS1 - 20

Číslo registratúrneho záznamu: RZ31226/2022

Verejná vyhláška Oznámenie „Zastrešenie bytového domu v Dubnici nad Váhom, Pod hájom 1358/134-139“

Verejná vyhláška

Oznámenie

Vlastníci bytov a NP bytového domu Pod hájom 1358/134-139, Dubnica nad Váhom, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica, SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica

oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu stavby pred jej dokončením:

„Zastrešenie bytového domu v Dubnici nad Váhom, Pod hájom 1358/134-139“.

Vlastníci bytov a NP bytového domu Pod hájom 1358/134-139, Dubnica nad Váhom,, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica, SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica, podali na tunajší úrad dňa 06. 06. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Zastrešenie bytového domu v Dubnici nad Váhom, Pod hájom 1358/134-139“ na pozemku parc. č. C-KN 2400/12 katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

        Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky ku stavbe uplatniť v termíne najneskôr do

22. 07. 2022

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu .

Vyvesené: 24. 6. 2022

Dátum zvesenia: 10. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Ján Olejník

Späť