Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutia pre miestny poplatok za komunálne odpady, daň z nehnuteľností a daň za psa.

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o uložení písomností

V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ustanovenia § 35 správca miestnych daní a miestneho poplatku Mesto Dubnica nad Váhom oznamuje, že miestom uloženia doleuvedených písomností je Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom:

 

Rozhodnutia pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie roku 2022:

Vyvesené: 3. 8. 2022

Dátum zvesenia: 18. 8. 2022

Zodpovedá: Eva Kuricová

Späť