Obsah

Späť

Verejná vyhláška Rozhodnutie

Verejná vyhláška

Rozhodnutie

 

Vlastníci bytov a NP – Pod hájom 961, 018 41 Dubnica nad Váhom - v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali na tunajší úrad dňa 23. 03. 2018 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Obnova bytového domu Pod hájom 961, Dubnica nad Váhom“, s. č. 961, na pozemku parc. č. C-KN 2300/74 katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

v y z ý v a 

žiadateľa: vlastníkov bytov a nebytových priestorov Pod hájom 961, 018 41 Dubnica nad Váhom v zastúpení Okresného stavebného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica v súlade s § 60, ods. 1 stavebného zákona a podľa § 8, ods. 2, písm. b) a c) - vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, aby najneskôr do

60 dní od doručenia výzvy

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 5. 2018

Dátum zvesenia: 19. 5. 2018

Späť