Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. – 35743/2022-Lo

Číslo registratúrneho záznamu: RZ35743/2022

Verejná vyhláška Rozhodnutie „8553-DUBNICA nad Váhom – ZŤS: TS 1411/APC“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 ROZHODNUTIE

 Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s §67 a §69 stavebného zákona a §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 zastavuje

 konanie vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia č.j. Výst. – 7477/2020-Lo zo dňa 06.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.06.2020 na stavbu „8553-DUBNICA nad Váhom – ZŤS: TS 1411/APC“ na pozemkoch KN-C 761/566, 761/217, 761/218 katastrálne územie Prejta.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (104.1 kB).

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Ing. Zdenko Loviška

Späť